Vítáme Vás na webu Školního poradenského pracoviště Gymnázia a SOŠ Nový Jičín

Cíle a poslání poradenství na naší škole

Cílem a posláním poradenství na naší škole je poskytovat bezpečnou, důvěryhodnou a efektivní poradenskou službu sloužící studentům,rodičům 
a pedagogickým pracovníkům.

  
 Hlavní úkoly poradenství :

1/ služba pro pomoc studentům v obtížných životních situacích,

2/služba pro pomoc studentům se studijními obtížemi,

3/ poradenství v oblasti rozvoje osobnosti,

4/ profesní orientace a instrukce k přijímacímu řízení na VŠ,

5/ služba pro prevenci a řešení sociálně- patologických jevů,

6/ služba pro pedagogy při řešení výchovných obtíží studentů či třídních kolektivů,

7/ zabezpečení koordinace a spolupráce pedagogů školy,

8/ vzdělávací informačně-osvětová činnost.

ad 1, 2, 3/ Služba pro pomoc studentům v obtížných životních situacích a studentům se studijními obtížemi,osobní růst a rozvoj osobnosti   

* zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium a SOŠ
* pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností a rozvoji osobnosti
* pomoc při změně typu školy v průběhu studia  (přestup na jinou školu)
* pomoc se studiem u těch žáků, kde byla v minulosti diagnostikována SPU (specifická porucha učení)
* pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli, pozice ve třídě, osobní obtíže, vztahové obtíže)
* pomoc při řešení složité rodinné situace


ad 4/  Profesní a studijní orientace* v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
* průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
* besedy se studenty předposledního ročníku o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření dalšího studia, nabídka testů, profesní a studijní   orientace 
* informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
* instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (skupinová, individuální)
* spolupráce s vedením školy, které umožňuje účast studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ
* zajištění zpětné vazby – úspěšnost našich studentů v přijímacím řízení na VŠ

                                                                                                                                                                                                                                       

    ad 5/   Služba pro prevenci a řešení sociálně-patologických jevů 

* preventivní činnost zabezpečující monitoring a včasné podchycení možných sociálně patologických jevů                                                                                                            

* konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou, návrh řešení


  ad 6,7/  Služba pro pedagogy školy, zabezpečení koordinace a spolupráce a pedagogů školy

* při řešení výchovných problémů studenta rozšířit poradenský tým o třídního učitele, případně další pedagogické pracovníky
* spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů
* práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
* zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
* zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, lékař, OPD, krizové centrum apod.)

ad 8/  Vzdělávací, informačně-osvětová činnost

* konzultace s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
* konzultační činnost jak pravidelná, tak podle aktuálních potřeb
* nástěnky, informační materiály

Ad 9/ A pokud jste dočetli až sem......   Vlídné povzbuzení pro Váš den :

                                                                                                                                        Lidi, nemusíte nic učit, stačí jim ukázat, aby to objevili v sobě

                                                                           Lidé nejsou zneklidňování věcmi,nýbrž svými vlastními názory o věcech.        Epiktetos

Comments