ขอเชิญเกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักเรียน นักศึกษา บุคคลากรของภาครัฐ บุคลกรภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางฝึกอบรมดังนี้

 วันที่  หัวข้อการอบรม  สถานที่  วิทยากร  ลงทะเบียน  รายชื่อผู้ลงทะเบีียน  
วันพุธ  
30 พ.ค 61
 ระบบควบคุมโรงเรือนระบบปิด สำหรับ ปลูกดอกเบญจมาศแบบอัตโนมัติ  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์สมนึก สินธุปวน  ปิดการลงทะเบียน  รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 วันพฤหัสบดี
31 พ.ค 61
 ระบบ Smart Farming ในโรงเรือนปลูกพืชไฮโดโปนิกส์แบบใช้วัสดุปลูก  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์อลงกต กองมณี   ปิดการลงทะเบียน  รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 วันศุกร์
มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในฟาร์มเลี้ยงปลา  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์อลงกต กองมณี  ปิดการลงทะเบียน  รายชื่อผู้ลงทะเบียน  
 วันพุธ  
6 มิ.ย 61
 ระบบควบคุมโรงเรือนระบบปิด สำหรับปลูกดอกเบญจมาศแบบอัตโนมัติ  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์สมนึก สินธุปวน  คลิกลงทะเบียน    
  วันพฤหัสบดี
7 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในโรงเรือนปลูกพืชไฮโดโปนิกส์แบบใช้วัสดุปลูก  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์อลงกต กองมณี  คลิกลงทะเบียน    
  วันศุกร์
8 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในฟาร์มเลี้ยงปลา  ศูนย์ที่พักนานาชาติ  อาจารย์อลงกต กองมณี  คลิกลงทะเบียน    
  วันพฤหัสบดี
14 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในพืชไร่  ศูนย์ที่พักนานาชาติผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  คลิกลงทะเบียน    
   วันศุกร์
15 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในพืชผัก  ศูนย์ที่พักนานาชาติ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  คลิกลงทะเบียน    
 วัพฤหัสบดี
28 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในพืชไร่  ศูนย์ที่พักนานาชาติ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  คลิกลงทะเบียน    
  วันศุกร์
29 มิ.ย 61
 ระบบ Smart Farming ในพืช  ศูนย์ที่พักนานาชาติ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  คลิกลงทะเบียน    
   วันศุกร์
10 ส.ค  61
 ปิดโครงการ          

หมายเหตู : 
             1.ลงทะเบียนได้ 1 รุ่น ต่อ 1 เรื่อง
             2.โครงการนี้เป็นโครงการให้บริการวิขาการที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง (บุคลากรภาครัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดโดยสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา)