beneficis


4.1.1.-Es tracta de ....,

 

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

 

Cuadro de texto: El meu potencial

 

 

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

 

 

 

 

I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet, familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, a  aquells que col·laboren com a “veïns actius” de València i aquells que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la ciutat.”