O DRUŠTVU

Predstavitev Slovenskega geološkega društva

Slovensko geološko društvo (Dimičeva ul. 14, 1000 Ljubljana) je strokovno združenje slovenskih geologov. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. SGD sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v mednarodne organizacije: Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS), Evropska zveza geologov (EFG), Mednarodna mineraloška zveza (IMA), ProGeo.

V okviru društva delujejo štiri sekcije; sekcija za geokemijo (predsednica Mateja Gosar), skupina za sedimentarno geologijo (predsednik Adrijan Košir), sekcija za mineralogijo (predsednik Miha Jeršek) in sekcija za geološko dediščino (predsednica Martina Stupar). Društvo sestavlja ožji izvršni odbor (predsednik Matevž Novak, podpredsednik Timotej Verbovšek, tajnica Nina Rman), ter člani, ki skrbijo za društvene finance - blagajničarka društva (Bernarda Bole), predavanja (Miloš Markič), ekskurzije (Matija Križnar), populariziranje geologije (Petra Žvab Rožič), društveni podmladek (Luka Gale) in tisk (Nadja Zupan Hajna). Razširjeni izvršni odbor sestavljajo predsedniki sekcij, nadzorni odbor (Špela Goričan, Miloš Bavec, Vladimir Vukadin) in častno razsodišče (Katica Drobne, Dragomir Skaberne, Jernej Pavšič).

Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja opravlja društvo naslednje aktivnosti: 
 • povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju vseh vej geoloških ved in sorodnih strok, 
 • popularizacija geoloških ved, s poljudnimi članki, organizacijo ekskurzij, poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino. 
 • sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov ter pravnih in tehničnih normativov in pri drugih strokovnih vprašanjih z navedenih področij 
 • sodelovanje z univerzami, z raziskovalnimi organizacijami, z javnimi ustanovami in zavodi, s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega v strokovno področje različnih vej geoloških ved, 
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju različnih vej geoloških ved, 
 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami; predvsem z Mednarodno zvezo geoloških društev (IUGS), z Zvezo evropskih geoloških društev (AEGS), z IUGS pridruženimi specializiranimi mednarodnimi strokovnimi zvezami in drugimi sorodnimi nacionalnimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami in društvi 
 • sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja, 
 • obveščanje članov in širše javnosti v okviru možnosti z: 
 • informacijami o najnovejših dosežkih znanosti in stroke, 
 • organizacijo strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov in drugih znanstvenih sestankov, iz področja delovanja društva, 
 • organizacijo javnih predavanj, iz področja delovanja društva, 
 • organizacijo strokovnih ekskurzij, 
 • publiciranjem v sredstvih javnega obveščanja, o perečih strokovnih in organizacijskih vprašanjih, 
 • izdajanjem tiskanih Obvestil društva in drugih izdaj nekomercialnega značaja. 
Redni član društva lahko postane vsak, ki se poklicno ali kako drugače ukvarja z vsaj eno od vej geoloških ved in s svojim raziskovalnim, strokovnim, pedagoškim ali ljubiteljskim delom in drugimi aktivnostmi prispeva k razvoju geoloških ved in z njimi povezanih strok. Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, ki so pomembno prispevali k razvoju geoloških ved v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Častni člani ne plačujejo članarine. Pridruženi člani so fizične osebe, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zbiranjem mineralov in fosilov ali se drugače zanimajo za geologijo. Podporni člani so fizične in pravne osebe, ki finančno podpirajo delovanje društva, lahko sodelujejo na sejah skupščine, vendar nimajo pravice odločanja.

Za včlanjenje v društvo je treba predložiti pisno pristopnico (dostopna na spletni strani), s katero se član zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plačeval članarino. Članarina za leto 2018 za člane znaša 15 EUR, za študente pa 7,5 EUR.

      Predsednik Slovenskega geološkega društva
Matevž Novak