zorg

Zorgvisie

In onze school willen we optimale omstandigheden creëren om kinderen te laten ontwikkelen vanuit hun eigen mogelijkheden, hun aanleg en talenten, als totale persoon.

We vinden het als school belangrijk om te vertrekken vanuit een goed functionerende brede zorgwerking. Hiervoor maken we gebruik van een rijk en prikkelend klasklimaat met thema ‘s, materialen en werkvormen die aansluiten op de belevingswereld van het kind. We houden hierbij rekening met de groene omgeving van de school door lessen en activiteiten te integreren in de natuur. We streven als schoolteam naar een sterke betrokkenheid en een hoog welbevinden van ieder kind als basis om tot leren te komen. De open houding en de rijke begeleidingsstijl van onze leerkrachten is hierbij van cruciaal belang. Zij bieden passende leerinhouden aan, verrijken en verarmen en differentiëren op basis van ontwikkelingsniveau.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de evolutie en de ontwikkeling van onze kinderen worden ze gedurende hun hele schoolloopbaan opgevolgd door hun leerkrachten en het zorgteam.

Vanuit de overlegmomenten met de klasleerkracht, het zorgteam en de ouders worden de eventuele zorgvragen gefilterd en de nodige zorgacties opgesteld.

Voor het bepalen van deze zorgacties houden we rekening met de positieve en sterke kanten van het kind. Elk kind krijgt hierbij de kans om zijn eigen inbreng te geven en hierop later te reflecteren.

Wanneer de acties uit de basiszorg en de verhoogde zorg niet voldoende effect hebben, wordt er overgegaan tot een MDO met het CLB. Tijdens dat MDO zoeken we samen naar uitbreidende zorgacties voor het kind, de leerkracht en de ouders binnen haalbare grenzen (plan van aanpak; doorverwijzing naar externe instanties).

Door het volgen van deze visie verwachten we een optimale ontwikkeling van elk kind bij ons op school.zorgblog kleuterschool