TRỈ 7 MÀU XANH ĐEN (Thái Lan)


Trỉ 7 màu xanh đen ( pheasant black lady ) này củng là một giống hiếm có trong hệ thống chơi cảnh farm...
Mùa đẻ từ  tháng 2 - tháng 6 tỷ lệ trứng hơn 20 quả...
Trưởng thành từ 20 tháng trở lên.
Đang có hàng trưởng thành.Comments