CHÀO MÀO ĐỘC


Chào mào bạch,bông,mơ,vảy cá,chân hồng,chim chơi cội già mùa các vùng miền,an lão,phong sơn,bình định,sông kol....

CON SỐ 5 MỚI VÀO 6 THÁNG LỒNG.
BÔNG LƯNG,BÔNG ĐẦU,BÔNG MỒNGComments