Denne sida fungerar som portal for Google applikasjonar utdanningversjon ved HVO
LENKER TIL AKTUELLE TENESTER:
Google dokument (skrive, dele, reikne, presentere, publisere)Aviary (bilete og lydredigering)
 
 
Vi nyttar varierte og studentaktive arbeidsmåtar, og har tru på at samarbeid gir betre læring.
Offisiell heimeside:
www.hivolda.no
 
Såg du etter:
DKL aktivitetsnav?
 
OM: Løysinga for Google applikasjonar
blir inntil vidare drifta av Avdeling for Kulturfag, Seksjon for Medier og Kommunikasjons-teknologi.