โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

      ได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ร่วมกับวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สายวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ร่วมกับวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย 


 

ที่อยู่ในการติดต่อ:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

 
           
  

             123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี 

             ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
             กรุงเทพฯ 10900 
             โทร. 0-2617-7970 
             โทรสาร 0-2617-7577 
             อีเมล info@tpqi.go.th 
             
             http://www.tpqi.go.th              ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อสุขภาพของประชากรโลก ซึ่งพบว่า ประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น และนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน พบว่า ประชาชนไทยมีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น และป่วยเป็นโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะโรค ซึ่งก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายสูงมากในระบบสุขภาพ จากความต้องการของประชาชนที่จะได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงแต่เจ้าหน้าที่สุขภาพในสถานบริการสุขภาพขาดแคลน ดังนั้นการป้องกันและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการที่ได้คุณภาพ จึงต้องการบุคลากรสุขภาพที่มีความสามารถในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย พนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์จึงนับเป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งทางด้านระบบบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือในการให้บริการพยาบาล

        การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อการนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเปิด เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดอย่างสมบูรณ์ ในปี 2559 นี้ ซึ่งเป็นการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลากรในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีการกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลากรในการประกอบอาชีพอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา โดยจะจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน