ระบบจองห้องและอุปกรณ์สื่อโสตฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                         
หมายเหตุ
กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการส่งล่วงหน้า 3 วัน หากไม่เป็นไปตามขั้นตอน สามารถเปิดเครื่องสื่อโสตฯให้บริการได้ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

การบริการควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบไปด้วย 
ชั้น13 ได้แก่ ห้อง eDL-Room / ห้อง Studio Production / ห้อง Saminar 2 / 
ชั้น14 ได้แก่ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ / ห้องประชุมใหญ่ 

บริการติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
บริการบันทึกภาพและเสียง ประกอบการสอน

ตารางงาน การใช้ห้องและอุปกรณ์สื่อโสตฯ