กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสะสมเงินออมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมเงินสมทบเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข้าเป็นสมาชิกของกองทุน และในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว ได้อยู่ในการดูแลการลงทุนจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้สมาชิกกองทุน สมารถเข้ามาค้นหาหรือดูรายละเอียดของข้อมูลของกองทุนต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการ ข้อบังคับกองทุน แนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์มที่ใช้ดำเนินการธุรกรรมต่างๆ ภายในกองทุนอีกด้วย