1. แจ้งสถานที่จัดอบรมเฉพาะวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว 

2. ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เริ่มอบรมเวลา 09.00 น.

3. การติดตั้งโปรแกรม Lisrel ได้ทำการส่งลิ้งก์ดาวน์โหลดให้กับผู้เข้าอบรมทางอีเมล์ หากท่านใดมีอุปสรรคในการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมโปรดแจ้ง wassanaw@g.swu.ac.th ด่วนนะคะ

สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม (ข้อมูลวันที่ 13 กค 2559 15.40 น.)

หลักสูตร ผู้สมัคร ผู้ยืนยันการสมัคร หมายหตุ 
 พื้นฐาน64 57 
 Lisrel35 31 
 AMOS38 32
     
 MPLUS15 12 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัย รุ่นที่ 19

เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)
ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  2559
ณ อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
               สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้บริการสังคมในด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และให้บริกางานวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์เป็นเวลากว่า 60 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้วิธีการวิเคราะห์ขัอมูลวิจัยขั้นสูงที่ทางสถาบันวิจัยฯ เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทำงานวิจัย อีกทั้งทางสถาบันวิจัยฯ ได้มีโอกาสแรกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้กับบุคคลากร และทักษะให้แก่นิสิต ทางสถาบันวิจัยฯ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัย รุ่นที่ 19  เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ตามความต้องของผู้เข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมที่สมัครเข้ารับการอบรม และวิธีแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โครงการนี้แยกเป็น 4 หลักสูตร  โดยผู้สมัครทุกคนต้องสมัครเรียนหลักสูตรทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างก่อน จึงสามารถมีสิทธิสมัครเรียนใน 3 หลักสูตรที่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ คือ หลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL, AMOS และ การสาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Mplus ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับอบรมสามารถเลือกหลักสูตรที่เป็นเทคนิคนี้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเอง 

     สำหรับการเปิดสอนในหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL และ AMOS ต้องมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 15 คนขึ้นไปจึงเปิดอบรมได้ ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง เพื่อความสะดวกในการฝึกใช้โปรแกรม

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักบริหารและนักวิชาการที่ทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

เวลาและสถานที่
    วัน/เวลา : ตั้งแต่วันที  25 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  2559  เวลา 9.00-16.30 น.
    สถานที :  ห้องเรียนรวม  ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
               ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
               การเดินทางด้วยรถไฟ้ฟ้า: รถไฟใต้ดิน (สถานีเพชรบุรี ประตู 2)/ รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ (สถานีมักกะสัน)

*หมายเหตุ:
1. ฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมต้องนำ
Laptop มาด้วยตนเอง โดยโปรแกรม Demo สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งนี้
2. การสาธิตการใช้โปรแกรม Mplus หากผู้เข้าอบรมต้องการฝึกปฏิบัติต้องนำ Laptop ที่ Install โปรแกรมแล้ว มาเอง
3. ค่าลงทะเบียน ราคานี้รวมเฉพาะค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม