Supreme              HURIS              e-meeting            e-Documents         SWU NEWS          SWU admission              SWU-TQF     
                                                                                                                                                                                                            

                              กิจกรรม                               

 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2560  
            โครงการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครนายก ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชมชน มศว, โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนวัดสองฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก
4-6 มกราคม 2560
               สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ระหว่างวันที่ 4 – 6  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ธันวาคม  2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร ในหัวข้อ หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Rubrics) ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวณการวัดและประเมินผลฯในครั้งนี้14-15 ธันวาคม 2559
งานชีวอนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการจัดการขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล 
8 ธันวาคม 2559

นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในรายวิชา นจท333 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการดำน้ำลึก (SCUBA) เบื้องต้น

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2 ธันวาคม 2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต (รุ่นแรก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
2 ธันวาคม 2559 
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร : การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 22 พฤษจิกายน 2559

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บูรณาการกันทั้งสาขาท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทีนัม ประตูน้ำ

16 กันยายน 2559

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี 
ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ร่วมพิธีสักการะ วางพวงมาลาในงานวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
และแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 67 ปี
13 กันยายน 2559

โรงเรียนบ้านคลอง 31 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยทางคณะครูได้เดินทางมาศึกษารูปแบบกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
จากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ9 กันยายน 2559

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
5 กันยายน 2559

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ทล221 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนที่ 1/2559
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ทนก 202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ภาคเรียนที่ 1/2559
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
25 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี 
ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี


25 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี 
ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเป็นอธิการบดีคนที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


24 สิงหาคม 2559

ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เข้าร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์


22 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี
พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เข้าร่วมมอบต้นไม้เพื่อแสดง
ความยินดีใน
วันคล้ายวันสถาป
นา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี
ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"


รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี
พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เข้าร่วมมอบต้นไม้เพื่อแสดงความยินดีใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครอบรอบ 41 ปี


รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี
พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เข้าร่วมมอบต้นไม้เพื่อแสดงความยินดีใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะคณะมนุษยศาสตร์ ครอบรอบ 41 ปี


18-21 สิงหาคม 2559

การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาตรี  เรื่อง
" การพัฒนาวิธีการศึกษาการตอบสนองของรากข้าวแบบต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ถ่ายภาพจากเครื่องสแกนราก" 
ในความควบคุมของ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2559
ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559


18 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร
ตลอดจนนิสิตของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ร่วมพิธีไหว้ครูรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 255917 สิงหาคม 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559


15 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 

อ.บ้านนา จ.นครนายกจำนวน 171 คน 

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พรรณพืช 

โรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ พืชสมุนไพร 

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และพิพิธภัณฑ์พันธุ์พืช 

ณ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้

พฤกษศาสตร์วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว (มศว องครักษ์)
11 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ และบุคลากรคณะพร้อมด้วย

และนิสิตใหม่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ และ

จุดเทียนชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


11 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี

พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เข้าร่วมมอบต้นไม้เพื่อแสดงความยินดีใน

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครอบรอบ 41 ปี


11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 25598-9 สิงหาคม 2559

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี

พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ของคณะฯ

ร่วมเข้ารับการตรวจประเมิน และเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจำปีการศึกษา 2558


4 สิงหาคม 2559

การปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล

คุณเตชะ บุญยะชัย


4 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี

พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


          

                              สำหรับนิสิต                          

---------------------------------------------------------------------------------สำหรับนิสิตปริญญาโท 
ตารางเรียน
ตารางสอบ

---------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ตารางเรียน
ตารางสอบ

---------------------------------------------------------------------------------
ทุนอุดหนุนสำหรับนิสิต


---------------------------------------------------------------------------------

                          ขอเเสดงความยินดี                    

น.ส.จิดาภา มงคลชื่น

น.ส.ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น

น.ส.ทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล

น.ส.ธัญสุดา ปาณะดิษ

นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เข้าร่วมโครงการ

2nd Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ

Kyushu Sangyo Universityขอเเสดงความยินดีกับนางสาวนรินทิพย์ วิเชียรพนัส 

ชั้นปีที่ 4

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (MASCOT) 

รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke 2016”


การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขอแสดงความยินดีแก่ 
น.ส.ปาวีณา บุญเหลือ และ น.ส.พิมลวรรณ พันธ์วุ้น
นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบทริปท่องเที่ยว
"นั่งรถไฟ ลาศิวิไลซ์ ไปสระแก้ว"
จาก Railway Mission ภาระกิจติด train 
จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

                                      แบบฟอร์มบันทึกข้อความ


                            Instruments booking online