Supreme              HURIS              e-meeting            e-Documents         SWU NEWS          SWU admission              SWU-TQF     
                                                                                                                                                                                                            

                              กิจกรรม                               

    9 มิ.ย 2560
            ร่วมจัดแสดงผลงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 23 สถาบัน
   "เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน " ครั้งที่ 2/2560  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก7 มิ.ย 2560
            ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุม UN ในเดือนสิงหาคมนี้    ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


23 พฤษภาคม 2560
    นิสิตปฏิบัติการภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตก เจ็ดสาวน้อย4 พฤษภาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบปีที่ ๖


 
27 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนิสิตและคณาจารย์นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทยชมโบราณสถานและวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา22 มีนาคม 2560
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการ เสริมสมรรถนะการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม จันทรโณทัย
ภาควิชาชีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอนุกรมวิธานพืช 
อันดับต้นๆของประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ " การศึกษาอนุกรมวิธาน เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ "
 


19 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2560 ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีคณาจารย์ในสาขาคอยควบคุมและกำกับการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ5 - 6 กุมภาพันธ์ 2560  
            โครงการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครนายก ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชมชน มศว, โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนวัดสองฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก
4-6 มกราคม 2560
               สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ระหว่างวันที่ 4 – 6  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ธันวาคม  2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร ในหัวข้อ หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Rubrics) ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวณการวัดและประเมินผลฯในครั้งนี้14-15 ธันวาคม 2559
งานชีวอนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการจัดการขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล 
8 ธันวาคม 2559

นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในรายวิชา นจท333 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการดำน้ำลึก (SCUBA) เบื้องต้น

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2 ธันวาคม 2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต (รุ่นแรก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
2 ธันวาคม 2559 
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร : การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 22 พฤษจิกายน 2559

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บูรณาการกันทั้งสาขาท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทีนัม ประตูน้ำ          

                              สำหรับนิสิต                          

---------------------------------------------------------------------------------สำหรับนิสิตปริญญาโท 
ตารางเรียน
ตารางสอบ

---------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ตารางเรียน
ตารางสอบ

---------------------------------------------------------------------------------
ทุนอุดหนุนสำหรับนิสิต


---------------------------------------------------------------------------------

                          ขอเเสดงความยินดี                    

น.ส.จิดาภา มงคลชื่น

น.ส.ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น

น.ส.ทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล

น.ส.ธัญสุดา ปาณะดิษ

นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เข้าร่วมโครงการ

2nd Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ

Kyushu Sangyo Universityขอเเสดงความยินดีกับนางสาวนรินทิพย์ วิเชียรพนัส 

ชั้นปีที่ 4

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (MASCOT) 

รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke 2016”


การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขอแสดงความยินดีแก่ 
น.ส.ปาวีณา บุญเหลือ และ น.ส.พิมลวรรณ พันธ์วุ้น
นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบทริปท่องเที่ยว
"นั่งรถไฟ ลาศิวิไลซ์ ไปสระแก้ว"
จาก Railway Mission ภาระกิจติด train 
จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

                                      แบบฟอร์มบันทึกข้อความ


                            Instruments booking online    
                            ECE NEWS