Supreme       Employee Self Services           HURIS      SWU NEWS        SWU admission       SWU-TQF      

                            ECE NEWS                         
                              กิจกรรม                            
วันที่ 11-13 มกราคม 2562
            ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 12 มกราคม 2562
            คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมจัด
บู๊ทในงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ด้วยแนวความคิด“เด็กไทยรักษ์ไทย
ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 

วันที่ 23-25,27 ธันวาคม 2561 
        พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเเก่นิสิตปี 2560 ในวันที่ 23-25,27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร/องครักษ์)     
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
        นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมงานลอยกระทง "ร้อยสายใจ สายธารา ร่วมศรัทธาศรีนครินทร์" ณ บริเวณเรือนไทยหมู่ "ธ ทูลกระหม่อมแก้ว" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
        งาน SWU GAMES 2018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ทีมประกวดสแตนด์เเละผู้นำเชียร์ ผู้ชนะสิบทิศ
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561
        บรรยากาศในงาน #eceopenhouse2018 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ (หอนาฬิกา) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 16 ก.ย.2561
       ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและตัวเเทนนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อม เเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม กิจกรรมอโศกมนตรี The clean road ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาและชุมชนในถนนอโศกมนตรี เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 14 กันยายน 2561
        รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะ์ัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดี์ เนื่องในโอกาส "ครบรอบ ๖๙ ปี คณะศึกษาศาสตร์" และร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
       คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการไหว้ครูรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
วันที่ 15 สิงหาคม2561
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 
ทรงเจริพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนานิสิตใหม่เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561"
วันที่ 29 พฤษภาคม เเละ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านหนองสองห้อง(ชาติพันธ์ไทยทรงดำ)โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เเละทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อจัดทำป้ายข้อมูลการท่องเที่ยว
วันที่ 30 พฤษภาคม 6-7 มิถุนายน 2561
โครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                                      โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
บรรยากาศ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ ๗ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

    วันที่1-3 พฤษภาคม 2561 นิสิตชั้นปี 1 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภาคสนาม ณ หมู่บ้านธารเลา ตำบลเนินหอม และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบนิเวศอันสมบูรณ์ ให้เข้าใจวิถีชุมชนที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม นำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดระบบนิเวศอันสมดุล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ให้นิสิตชั้นปี 1ได้ซึมซับดังเอกลักษณ์ของหลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

                           สำหรับนิสิต                        
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                       สำหรับบุคลากร                        

                     ข่าวทุน/ศึกษาต่อ                        


---------------------------------------------------------------------------------
                       ข่าวรับสมัครงาน                       
                            ประชาสัมพันธ์                            

ECE PLANET ดาวของพวกเราECE 
รับรองว่าจะได้สัมผัสถึงความเป็นดาวECE ในจักรวาลของSWU อย่างแน่นอน พวกเราพร้อมต้อนรับน้องๆที่มีความสนใจเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว พร้อมกับการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะ ว่าเรียนอะไรบ้าง มีกี่สาขา สามารถจบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง
“เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน”
SWU Open house 2018
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ (หอนาฬิกา) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook fanpage : สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Twitter: @ece_swu
ECE | TCAS 62
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 ของคณะ ECE
สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา สามารถดูข้อมูลได้ตามนี้เลยนะคะ ทางคณะเปิดรับนิสิตทั้งหมด 5 รอบ 

วีดีทัศน์แนะนำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2561


คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สยามพิวรรษน์
 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติจาก The Switzerland Embassy in Bangkok ร่วมกับการท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ และบริษัท สยามพิวรรษน์ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยอาจารย์ และตัวแทนนิสิตฯ สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับคณาจารย์และนิสิต ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ Mr. Ivan Breiter: Switzerland Tourism’s Director for Southeast Asia และ คุณชาลี จารุวัสตร์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกิจการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรษน์ จำกัดในการบรรยายพร้อมตอบข้อซักถามพิเศษเกี่ยวกับ Tourism management in Switzerland : How to sustainably maintain the tourism resources? ในงาน “อิน เลิฟ วิท สวิตเซอร์แลนด์” (In Love With Switzerland) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมกันนี้ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง บริษัท สยามพิวรรษน์ จำกัด และ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการเรียนรู้และพร้อมที่จะสำเร็จการบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

พานไหว้ครูของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู 
"ครูแห่งหล้า ราชินีแห่งราษฎร์ ปราชญ์แห่งศิลปาชีพ"  
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ขอแสดงความยินดีกับ
นายธัญกร จารุตามระ นางสาวศิรินทิพย์ จารุจินดา และนางสาวชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์ นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke จากส่วนกิจการนิสิต


คลิปเรื่อง Smoke Seco2nd Hand ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke จากส่วนกิจการนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จิรัชฌา ประธานสโม รุ่นปี4

ได้รับคัดเลิอกเป็นนิสิตดีเด่นทุนภูมิพล จากมหาวิทยาลัย
เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 เมษายน 2561 


ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล ตรีสุธน

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ผ่านเข้ารอบ
Final ประเภท Dance จากงาน Gatsby Creative Awards 12th

ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) สีบรอนซ์เงิน ซึ่งถือเป็นบัตรมัคคุเทศก์ที่สามารถนำเที่ยวได้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร               นอกจากนี้ ยังได้รับบัตรผู้นำเที่ยว (Tour leader) ที่สามารถนำนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ จากกรมการท่องเที่ยว หลังจบการศึกษา พร้อมนำไปประกอบอาชีพได้ทันที
ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ