Supreme       Employee Self Services           e-Documents       SWU NEWS        SWU admission       SWU-TQF      

                            ECE NEWS                         
                              กิจกรรม                            
วันที่ 29 พฤษภาคม เเละ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านหนองสองห้อง(ชาติพันธ์ไทยทรงดำ)โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เเละทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อจัดทำป้ายข้อมูลการท่องเที่ยว
วันที่ 30 พฤษภาคม 6-7 มิถุนายน 2561
โครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                                      โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
บรรยากาศ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก้าวสู่ปีที่ ๗ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

    วันที่1-3 พฤษภาคม 2561 นิสิตชั้นปี 1 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภาคสนาม ณ หมู่บ้านธารเลา ตำบลเนินหอม และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบนิเวศอันสมบูรณ์ ให้เข้าใจวิถีชุมชนที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม นำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดระบบนิเวศอันสมดุล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ให้นิสิตชั้นปี 1ได้ซึมซับดังเอกลักษณ์ของหลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 28 เมษายน 2561

     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการ "ECE Games ครั้งที่5" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของคณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในวันที่ 23 - 28 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต   เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561 


วันที่21-22 เมษายน
 
สำรวจทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและ ร่วมประชุมหารือ แนวทางการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของเทศบาลนครแม่สอด สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานิสิต ของคณะ พร้อมกับแนวทางการรับโควต้า เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน เทศบาลนครแม่สอด ให้กลับมาพัฒนาสังคมต่อไปวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561

โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางวัดวังในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม) ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภูเก็ต) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ15 มีนาคม 2561

สาขาสิ่งแวดล้อม ได้เชิญคุณพงษ์ศักดิ์ พลเสนา หัวหน้าสำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแ ห่งชาติ สัตว์ป่า แลnะพันธุ์พืชเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย : กิจกรรมที่ 1 การอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรยายในหัวข้อ การจัดการพิพิธภัณฑ์พืชกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 34-1104 อาคาร 34 มศว ประสานมิตร


18 กุมภาพันธ์ 2561

รายวิชา 332 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกิจกรรม สามห่วง สองเงื่อนไข เรียนรู้วิถีการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ฐานบ้านดินบ้านฟาง ฐาน 1 ไร่พอเพียง และฝึกปฏบัติปลูกข้าวแบบโยนกล้า และแบบดำนา เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานแนวคิดที่พ่อทำ16-18 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมบริการวิชาการ ฐานสิ่งแวดล้อมและทรพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  ในโครงการ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นิสิตได้ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว นอกจากการเรียนในห้องเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2561

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา นจท 234 การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการจัดการการสื่อความหมายและนันทนาการในพื้นที่ธรรมชาติในสถานการณ์จริง การสร้างความตระหนักถึงพืชพรรณและสัตว์ป่า
ความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


17 มกราคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี (10 มกราคม 2561 - 9 มกราคม 2564) แก่บุคลากร และผู้แทนนิสิต ในสังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร14 มกราคม 2561
สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 มกราคม 2561  ณโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุร โดยกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมศว โดยใช้กิจกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีจิตอาสาจิตสาธารณะรับใช้สังคม13 มกราคม 2561
        วันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ "เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลกกับไทยแลนด์ 4.0" โดยคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลัอมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมจัดกิจกรรมในชื่อกิจกรรม " ท่องเที่ยวเพลินใจ ใส่ใจสิ่งแวดลัอม "
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ องครักษ์ นครนายก25 ธันวาคม 2560
        ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23 ธันวาคม 2560
        ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 ทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2559พฤศจิกายน 2560
        นิสิตในรายวิชา นจท241 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เยี่ยมชมความวิจิตรงดงามของงานศิลปะไทยของพระเมรุมาศ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในหลวงรัชการที่ 9
4 พฤศจิกายน 2560
        การศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา นจท 321 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 


17 ตุลาคม 2560
         รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดีต่อไป
25 กันยายน 2560
        ขอแสดงความยินดี อาจารย์ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้การปรึกษาในชุมชน จากผลงานวิจัย จนชุมชนได้รับรางวัลระดับประเทศ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีชุมชน มนต์เสน่ห์คนบ้านริมคลอง 
       จากรากฐานงานวิจัยที่ลงพื้นที่จริง(ทุนวิจัยคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ บูรณาการกับเรียนการสอนวิชาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จนถึงปลายทางสู่การเขียนผลงานเข้าประกวดรางวัลกินรี ปี 2560


21 กันยายน 2560
       วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารกีฬา1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   นิสิต ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์ พานไหว้ครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ประเภทสร้างสรรค์  6 กันยายน 2560 
     คณะอาจารย์ บุคลากรและน้องนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก จาก โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จำนวน 62 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชในสถานที่จริง ในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืช ระบบการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (ผักไม่ใช้ดิน) การนำเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก และได้ฝึกปฏิบัติการปลูกต้นไม้ในกระถางด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์     โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ดำเนินการโครงการจัดทำป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจและออกแบบจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีการหารือกับผู้นำชุมชน พระสงฆ์ และผู้ที่่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวในตลาดย้อนยุคบ้านระจัน


24 สิงหาคม 2560 
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา ซึ่งคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอน้อมรับไปปรับปรุงอยู่ให้มีผลการดำเนินงานเพื่อมุ่งความเป็นเลิศต่อไป17 สิงหาคม 2560
    พิธีไหว้ครู คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีการศึกษา 256016 สิงหาคม 2560
    ปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคาร 12  ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ รุ่น 5 เข้าสู่ ECE บ้าน light sea green


รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่8 สิงหาคม 2560 
     กิจกรรมวันอัตลักษณนิสิต มศว  คณาจารย์และรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับ น้องใหม่ ECE ณ มศว องครักษ์ 

24 -25 กรกฎาคม 2560
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 การสร้าง Infographic ด้วย Online Tool การสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม Open Source การใช้งาน GAFE Account ในกระบวนการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
    

24 -25 กรกฎาคม 2560
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พื้นฐานนิเวศวิทยา ป่าไม้ สัตว์ จุลินทรีย์ และเคมี  การใช้งาน GAFE Account   แนะนำสาขา รายวิชา รวมถึงระบบออนไลน์ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของงานทะเบียนนิสิต9 มิ.ย 2560
            ร่วมจัดแสดงผลงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 23 สถาบัน
   "เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน " ครั้งที่ 2/2560  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก7 มิ.ย 2560
            ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุม UN ในเดือนสิงหาคมนี้    ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


23 พฤษภาคม 2560
    นิสิตปฏิบัติการภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตก เจ็ดสาวน้อย4 พฤษภาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบปีที่ ๖

 
27 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนิสิตและคณาจารย์นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทยชมโบราณสถานและวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา22 มีนาคม 2560
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการ เสริมสมรรถนะการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม จันทรโณทัย
ภาควิชาชีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอนุกรมวิธานพืช 
อันดับต้นๆของประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ " การศึกษาอนุกรมวิธาน เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ "
 


19 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2560 ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีคณาจารย์ในสาขาคอยควบคุมและกำกับการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ5 - 6 กุมภาพันธ์ 2560  
            โครงการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครนายก ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชมชน มศว, โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนวัดสองฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก
4-6 มกราคม 2560
               สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ระหว่างวันที่ 4 – 6  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ธันวาคม  2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร ในหัวข้อ หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Rubrics) ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวณการวัดและประเมินผลฯในครั้งนี้14-15 ธันวาคม 2559
งานชีวอนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการจัดการขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล 
8 ธันวาคม 2559

นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในรายวิชา นจท333 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการดำน้ำลึก (SCUBA) เบื้องต้น

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2 ธันวาคม 2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต (รุ่นแรก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
2 ธันวาคม 2559 
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร : การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 22 พฤษจิกายน 2559

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บูรณาการกันทั้งสาขาท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทีนัม ประตูน้ำ


          

                           สำหรับนิสิต                        
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
                       สำหรับบุคลากร                        

                     ข่าวทุน/ศึกษาต่อ                        


---------------------------------------------------------------------------------
                       ข่าวรับสมัครงาน                       
                            ประชาสัมพันธ์                            
ขอแสดงความยินดีกับ
นายธัญกร จารุตามระ นางสาวศิรินทิพย์ จารุจินดา และนางสาวชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์ นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke จากส่วนกิจการนิสิต


คลิปเรื่อง Smoke Seco2nd Hand ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke จากส่วนกิจการนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จิรัชฌา ประธานสโม รุ่นปี4

ได้รับคัดเลิอกเป็นนิสิตดีเด่นทุนภูมิพล จากมหาวิทยาลัย
เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 เมษายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล ตรีสุธน

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ผ่านเข้ารอบ
Final ประเภท Dance จากงาน Gatsby Creative Awards 12th

ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) สีบรอนซ์เงิน ซึ่งถือเป็นบัตรมัคคุเทศก์ที่สามารถนำเที่ยวได้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร               นอกจากนี้ ยังได้รับบัตรผู้นำเที่ยว (Tour leader) ที่สามารถนำนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ จากกรมการท่องเที่ยว หลังจบการศึกษา พร้อมนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

ขอแสดงความยินดีกับ

                       นายศุภชัย สุพรรณ นายศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์                         และ น.ส.สุธีกานต์ มณีจันทรา นิสิตชั้นปี 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

       ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานต้นแบบ กฟผ. แม่เมาะ รุ่น 2/2560           ในระดับ A (เป็น 1 ใน 60 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน)


ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.จิดาภา มงคลชื่น   น.ส.ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น   น.ส.ทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล

น.ส.ธัญสุดา ปาณะดิษ

นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เข้าร่วมโครงการ

2nd Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ

Kyushu Sangyo Universityขอเเสดงความยินดีกับนางสาวนรินทิพย์ วิเชียรพนัส 

ชั้นปีที่ 4

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (MASCOT) 

รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke 2016”


การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขอแสดงความยินดีแก่ 
น.ส.ปาวีณา บุญเหลือ และ น.ส.พิมลวรรณ พันธ์วุ้น
นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบทริปท่องเที่ยว
"นั่งรถไฟ ลาศิวิไลซ์ ไปสระแก้ว"
จาก Railway Mission ภาระกิจติด train 
จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ