Supreme              HURIS              e-meeting            e-Documents         SWU NEWS          SWU admission              SWU-TQF        

                              กิจกรรม                               


14 มกราคม 2561

สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 มกราคม 2561  ณโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุร โดยกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมศว โดยใช้กิจกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีจิตอาสาจิตสาธารณะรับใช้สังคม



13 มกราคม 2561
        วันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ "เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลกกับไทยแลนด์ 4.0" โดยคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลัอมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมจัดกิจกรรมในชื่อกิจกรรม " ท่องเที่ยวเพลินใจ ใส่ใจสิ่งแวดลัอม "
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ องครักษ์ นครนายก



25 ธันวาคม 2560
        ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



23 ธันวาคม 2560
        ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 ทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2559



พฤศจิกายน 2560
        นิสิตในรายวิชา นจท241 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เยี่ยมชมความวิจิตรงดงามของงานศิลปะไทยของพระเมรุมาศ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในหลวงรัชการที่ 9




4 พฤศจิกายน 2560
        การศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา นจท 321 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 


17 ตุลาคม 2560
         รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดีต่อไป




25 กันยายน 2560
        ขอแสดงความยินดี อาจารย์ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้การปรึกษาในชุมชน จากผลงานวิจัย จนชุมชนได้รับรางวัลระดับประเทศ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีชุมชน มนต์เสน่ห์คนบ้านริมคลอง 
       จากรากฐานงานวิจัยที่ลงพื้นที่จริง(ทุนวิจัยคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ บูรณาการกับเรียนการสอนวิชาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จนถึงปลายทางสู่การเขียนผลงานเข้าประกวดรางวัลกินรี ปี 2560






21 กันยายน 2560
       วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารกีฬา1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   นิสิต ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์ พานไหว้ครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ประเภทสร้างสรรค์ 



 6 กันยายน 2560 
     คณะอาจารย์ บุคลากรและน้องนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก จาก โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จำนวน 62 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชในสถานที่จริง ในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืช ระบบการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (ผักไม่ใช้ดิน) การนำเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก และได้ฝึกปฏิบัติการปลูกต้นไม้ในกระถางด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์



     โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ดำเนินการโครงการจัดทำป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจและออกแบบจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีการหารือกับผู้นำชุมชน พระสงฆ์ และผู้ที่่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวในตลาดย้อนยุคบ้านระจัน


24 สิงหาคม 2560 
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา ซึ่งคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอน้อมรับไปปรับปรุงอยู่ให้มีผลการดำเนินงานเพื่อมุ่งความเป็นเลิศต่อไป



17 สิงหาคม 2560
    พิธีไหว้ครู คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีการศึกษา 2560



16 สิงหาคม 2560
    ปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคาร 12  ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ รุ่น 5 เข้าสู่ ECE บ้าน light sea green


รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่



8 สิงหาคม 2560 
     กิจกรรมวันอัตลักษณนิสิต มศว  คณาจารย์และรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับ น้องใหม่ ECE ณ มศว องครักษ์ 





24 -25 กรกฎาคม 2560
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 การสร้าง Infographic ด้วย Online Tool การสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม Open Source การใช้งาน GAFE Account ในกระบวนการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
    

24 -25 กรกฎาคม 2560
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พื้นฐานนิเวศวิทยา ป่าไม้ สัตว์ จุลินทรีย์ และเคมี  การใช้งาน GAFE Account   แนะนำสาขา รายวิชา รวมถึงระบบออนไลน์ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของงานทะเบียนนิสิต



9 มิ.ย 2560
            ร่วมจัดแสดงผลงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 23 สถาบัน
   "เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน " ครั้งที่ 2/2560  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก



7 มิ.ย 2560
            ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุม UN ในเดือนสิงหาคมนี้



    ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


23 พฤษภาคม 2560
    นิสิตปฏิบัติการภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตก เจ็ดสาวน้อย



4 พฤษภาคม 2560
    วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบปีที่ ๖


 
27 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนิสิตและคณาจารย์นุ่งซิ่น แต่งผ้าไทยชมโบราณสถานและวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา



22 มีนาคม 2560
    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการ เสริมสมรรถนะการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม จันทรโณทัย
ภาควิชาชีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอนุกรมวิธานพืช 
อันดับต้นๆของประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ " การศึกษาอนุกรมวิธาน เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ "
 


19 มีนาคม 2560
    โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2560 ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีคณาจารย์ในสาขาคอยควบคุมและกำกับการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ



5 - 6 กุมภาพันธ์ 2560  
            โครงการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดนครนายก ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติ ชมชน มศว, โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนวัดสองฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก




4-6 มกราคม 2560
               สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ระหว่างวันที่ 4 – 6  มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี




22 ธันวาคม  2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร ในหัวข้อ หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Rubrics) ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวณการวัดและประเมินผลฯในครั้งนี้



14-15 ธันวาคม 2559
งานชีวอนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการจัดการขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล 




8 ธันวาคม 2559

นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในรายวิชา นจท333 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการดำน้ำลึก (SCUBA) เบื้องต้น

ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2 ธันวาคม 2559
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต (รุ่นแรก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558




2 ธันวาคม 2559 
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร : การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



22 พฤษจิกายน 2559

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บูรณาการกันทั้งสาขาท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทีนัม ประตูน้ำ







          

---------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ตารางเรียน
ตารางสอบ

---------------------------------------------------------------------------------
                      ข่าวทุน/ศึกษาต่อ                        


---------------------------------------------------------------------------------
                        ข่าวรับสมัครงาน                       



                          ประชาสัมพันธ์                    

      บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) สีบรอนซ์เงิน ซึ่งถือเป็นบัตรมัคคุเทศก์ที่สามารถนำเที่ยวได้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร               นอกจากนี้ ยังได้รับบัตรผู้นำเที่ยว (Tour leader) ที่สามารถนำนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ จากกรมการท่องเที่ยว หลังจบการศึกษา พร้อมนำไปประกอบอาชีพได้ทันที



ขอแสดงความยินดีกับ

                       นายศุภชัย สุพรรณ นายศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์                         และ น.ส.สุธีกานต์ มณีจันทรา นิสิตชั้นปี 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

       ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานต้นแบบ กฟผ. แม่เมาะ รุ่น 2/2560           ในระดับ A (เป็น 1 ใน 60 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน)


ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.จิดาภา มงคลชื่น   น.ส.ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น   น.ส.ทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล

น.ส.ธัญสุดา ปาณะดิษ

นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เข้าร่วมโครงการ

2nd Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ

Kyushu Sangyo University



ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวนรินทิพย์ วิเชียรพนัส 

ชั้นปีที่ 4

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (MASCOT) 

รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke 2016”


การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ



ขอแสดงความยินดีแก่ 
น.ส.ปาวีณา บุญเหลือ และ น.ส.พิมลวรรณ พันธ์วุ้น
นิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบทริปท่องเที่ยว
"นั่งรถไฟ ลาศิวิไลซ์ ไปสระแก้ว"
จาก Railway Mission ภาระกิจติด train 
จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย







ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ









                                      แบบฟอร์มบันทึกข้อความ






                            Instruments booking online    




                            ECE NEWS