โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (AP402)

 โดย

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555–2559 เป็นระยะของการเปลี่ยนผ่านของประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อาจจะนำไปสู่การย้ายถิ่นของแรงงานหลายระดับโดยพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยในการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการเชื่อมต่อในภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ในภูมิภาคที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น East-West Corridor (เชื่อมพม่าไทยลาวเวียดนาม) North-South Corridor (เชื่อมจีนตอนใต้พม่าไทยลาวเวียดนาม) และ Southern Corridor (เชื่อมท่าเรือน้ำลึกทวายของพม่าแหลมฉบังของไทยและกัมพูชา)การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะส่งผลให้มีการปฏิสัมพันธ์แบบพหุวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไทยจะรับวัฒนธรรมอื่นๆ ก็จะมีมากขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการสืบทอดและอนุรักษ์ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้นเพื่อให้คงเอกลักษณ์และสืบสานค่านิยมวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยและกำหนดให้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ โดยมีจุดเน้นในการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ ได้แก่การผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยและเพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งที่จะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตหล่อหลอมให้นิสิตเห็นคุณค่าวัฒนธรรมบุคลากรและนิสิตของสถาบันได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่สังคมจึงกำหนดมีโครงการสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยนี้ขึ้น

Comments