หน้าแรก

เคมี อาจารย์ตรี "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ใจเป็นตรี ก็จะนึกถึงแต่เคมี"

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
        วท.บ. (เกียรตินิยม)  สาขา เคมี                    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
        ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สาขา การศึกษา           สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
        นักศึกษาทุน "สควค." รุ่นที่ 5
ปริญญาโท
        กศ.ม.  สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

       ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม