คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  พ.ศ. 2547

จุดประสงค์รายวิชา  วิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

1.เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานของระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

2.เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุม เครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบประหยัด

4.มีวินัย ตรงต่อเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน  

มาตรฐานรายวิชา

1.เข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

2.ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคู่มือกำหนด

3.ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคู่มือกำหนด  

 คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน  การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

Comments