ทำเนียบครูและบุคลากร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง

รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ

ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
น.ส.เยาวลักษณ์สุวรรณวาสิกครู
น.ส.มยุรีย์ ปานรัตน์ครู
นางประสาน กิ่งก้านครู
นางมารศรี ประเสริฐยิ่งครู
น.ส.รัชนี ขาวมีวงษ์ครู
น.ส.นิสา กิจเจริญครู
น.ส.สายชล แก้วโสมผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ภษร บุญสนองผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สิริกร มีเพียรผู้ดูแลเด็ก
นางพยุง ราหุละผู้ดูแลเด็ก
น.ส.น้องนุช โตสกุลผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วันดี รุ่งสว่างผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อภิญญา สุขอ่ำผู้ดูแลเด็ก
นางฉวีวรรณ จางผู้ช่วยครู
น.ส.อนุสรา สำเร็จทรัพย์ผช.จพนง.การเงินและบัญชี
น.ส.ดวงใจ เจตนาเจ้าหน้าที่โภชนาการ
นางวิชัย พิมพ์พวงเจ้าหน้าที่โภชนาการ
นางทองออน ลอดอยู่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางศศินา คิดดีจริงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด