ทำเนียบครูและบุคลากร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางศิริวรรณ ปักษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

                               
 นางนิตยา พ่วงพูล   น.ส.เยาวลักษณ์ สุวรรณวาสิก น.ส.มยุรีย์ ปานรัตน์       นางประสาน กิ่งก้าน      นางมารศรี ประเสริฐยิ่ง  น.ส.รัชนี ขาวมีวงษ์       น.ส.นิสา  กิจเจริญ
      ครู คศ.1                         ครู คศ.1                         ครู คศ.1                         ครู คศ.1                         ครู คศ.1                       ครู คศ.1                     ครู คศ.1                                                     
              
น.ส.สายชล แก้วโสม  น.ส.ภษร บุญสนอง   น.ส.น้องนุช โตสกุล   นางพยุง  ราหุละ      นางอัชรา  ไผ่สีสุก    น.ส.วันดี  รุ่งสว่าง    น.ส.สิริกร  มีเพียร    นางฉวีวรรณ  จาง   
     ผู้ดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก                ผู้ดูแลเด็ก               ผู้ดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก              ผู้ดูแลเด็ก               ผู้ดูแลเด็ก                ผู้ช่วยครู
                                                                                              
                                                                              
               น.ส.อนุสรา สำเร็จทรัพย์               น.ส.ดวงใจ  เจตนา              นางวิชัย  พิมพ์พวง            นางทองออน ลอดอยู่             นางศศินา คิดดีจริง
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่โภชนาการ           เจ้าหน้าที่โภชนาการ         เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด      เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด