หน้าแรก

โครงการพระคุณของพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C-1796048270627833/photos/?ref=page_internal

            นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม
(นายกอาร์ท)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์Link ที่น่าสนใจ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
************
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561
                   
       
โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์         โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                     

**************************************
กฎระเบียบโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
           
           
           
Link หน่วยงาน

เทศบาลนครรังสิต
http://rangsit.org/New/index.php/th/
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/@14.006221,100.554321,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiZ4LiE4Lij4Lij4Lix4LiH4Liq4Li04LiVIOC5gOC4l-C4nuC4mOC4seC4jeC4jeC4sOC4reC4uOC4m-C4luC4seC4oeC4oOC5jA!3m4!1s0x311d7e1b8b565359:0x9201bb1ff76d83ce!8m2!3d13.9750255!4d100.6256283
กองทุนประกันสุขภาพ
ทน.รังสิต
http://www.fundrangsit.com/index.php/main/index
Facebook
https://goo.gl/NG25jG
แปลภาษา

Google Translate

 ช่องทางก
ารติดต่อ
ท่านนา
ยกอาร์ต
ผู้ติดตามนายก 1
ผู้ติดตามนายก 2