สารสนเทศนิเทศการศึกษา

"เพื่อการประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร  ของศึกษานิเทศก์  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23"
 
>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดวเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 30 พ.ย. 2558 00:24 โดย dlit sakon30 user30
 • บทความ
  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
  โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี  2559

  รายละเอียด
            สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย  ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี  2559  ส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ฝ่าย  จัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  วช. ภายในวันที่  11  กันยายน  2558  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่  

  ผู้ประกาศ  ศน.สุรพร  พงษ์สุวรรณ

  ส่ง 10 ส.ค. 2558 21:56 โดย dlit sakon30 user30
 • บทความ
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
  ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและคุณภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Distance Learning Internet Solution ; DLIS) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร การมีครูไม่ครบชั้นเรียนและมีครูไม่ตรงสาขาวิชา โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1-120 คน จำนวน 15,369 โรงอยู่ในโครงการ ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักเรียน ครูและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ 98% ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จึงได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via information Technology ; DLIT) ซึ่งจะเป็นรูปแบบเป็นการจัดการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในระบบ DLIT มีขอบข่ายของกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาชาย-หญิง โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนชั้นนำที่มีการแข่งขันสูงของกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนแม่ข่าย รวม 300 โรงเรียน มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต e-classroom,media resource, Teacher development เพื่อเชื่อมโยงกับโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
  >>>>>
  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จะเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการห้องเรียนไร้พรมแดน (smart classroom) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นต้น นอกจากนั้นยังจัดให้มีการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (online) และบันทึกการจัดการเรียนการสอน (ofline) โดยจะเน้นในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 หรือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 


  ส่ง 10 ส.ค. 2558 20:02 โดย dlit sakon30 user30
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  นายชัชวาล  ลุนจักร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  086-882-6006
  นางเอื้อมพร  บัวดี  089-841-3069
  นางวัชราภรณ์  อินธิปีก  081-058-7392
  นายวิกรานต์  ศรีอักเศษ  .89-861-5955
  นายทองปาน ศรีอักเศษ 093-486-2266, 093-354-6110
  นายสุรพร พงษ์สุวรรณ 095-653-6910
  นางทิพวรรณ  สีวาดมา  098-151-9136
  นางบุญเต็ม  ปรีดีสนิท  085-760-3470
  นางประทินทิพย์  พรไชยยา  081-369-4632
  นางฉัตรกรนันท์  รีทอง  094-469-9699
  นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  089-102-7932
  นางอุษณีย์  ราชพิลา  088-492-4099

  ส่ง 7 ส.ค. 2558 00:23 โดย dlit sakon30 user30
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments