การประกันคุณภาพการศึกษา

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลียนใหม่ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว สถานศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการดำเนินการได้จากเอกสารประกอบตามลิ้งค์ข้างล่างนี้