ภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

       1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.และตามที่  กศจ.มอบหมาย
       2. ขับเคลื่อน  ประสานงาน  เร่งรัด  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
       3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
       4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       5. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  ติดตาม  และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
       6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       7. สั่งการ  กำกับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์ชาติ
       8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และวถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
       9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
      10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย