หน้าแรก

       ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภาย
ในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2560 ข้อ 4.2 (15) กำหนดให้การดูแลควบคุม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพไว้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นั้น

       เพื่อให้การดำเนินงานตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงาน
อยู่  ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 182 เขต จำนวน  170  คน  ไปปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามกรอบภารงาน
แห่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  76  จังหวัด