วิดีโอ YouTube

ภาพทำเว็บ

แบบติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNsm_ztHrnrmFQN0e7mIUEZOQwaoHxibj_ScXoyhvgWbIMsw/viewform?usp=sf_linnk

   กลุ่มนิเทศ          นิเทศออนไลน์

   ดาวโหลดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   คลิก
ดาวโหลด  แบบประเมินพัฒนาการที่สามารถพิมพ์เสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ โดยสามารถประเมินได้ทั้งอนุบาล ๒ แลั ๓ (ผมปรับแก้ให้แล้วโดยอนุบาล ๒ เปลี่ยนจากการประเมินจบหลักสูตรเป็นการประเมินพัฒนาการ)
    1. แบบประเมินพัฒนาการ   (แก้ไขล่าสุด)
          ดาวโหลด  sar 2561       ปก         รายงาน 
        ดาวโหลด   สื่ออนุบาล
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/gg-gg-kom2511/home/banner62.jpg
      
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/gg-gg-kom2511/home/Capture_2019_01_03_10_51_15_885.png
           
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/gg-gg-kom2511/home/Capture_2019_01_03_10_54_20_908.png
                                                          

ดาวโหลดเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/gg-gg-kom2511/home/Capture_2018_12_20_12_29_08_323.png

https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/gg-gg-kom2511/home/header_sp-center.jpg
                                                                                      กิจกรรมกลุ่มนิเทศ
วันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ.2561  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการ
กลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ  ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม          
วันที่ 2-4  มิถุนายน พ.ศ.2561   ศน.รุ่งอรุณ 
สิงห์สุพรรณ    ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ อบรม STEM ปฐมวัย ณ ณ ห่องประชุม สพป.มค.2     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    
 
วันที่ 21-22  พฤษภาคม พ.ศ.2561   ศน.
ลำไพ   วันจงคำ   พร้อมคณะ อบรมการรายงานข้อมูล การอ่านการเขียนในระบบประมวลผลและติดตามอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ.2561   ศน.ลำไพ   วันจงคำ   พร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561  ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ไปตืดตามการอบรม STEM ประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม                 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม           
  
วันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ไปทำบุญ
ต้กบาตรขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  ณ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

หน้าเว็บย่อย (2): กลุ่มนิเทศติดตาม ปฐมวัย
Comments