กิจกรรมกลุ่มนิเทศ
วันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ.2561  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการ
กลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ  ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม          
วันที่ 2-4  มิถุนายน พ.ศ.2561   ศน.รุ่งอรุณ 
สิงห์สุพรรณ    ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ อบรม STEM ปฐมวัย ณ ณ ห่องประชุม สพป.มค.2     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    
 
วันที่ 21-22  พฤษภาคม พ.ศ.2561   ศน.
ลำไพ   วันจงคำ   พร้อมคณะ อบรมการรายงานข้อมูล การอ่านการเขียนในระบบประมวลผลและติดตามอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ.2561   ศน.ลำไพ   วันจงคำ   พร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561  ณ ห่องประชุม สพป.มค.2       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ไปตืดตามการอบรม STEM ประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม                 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม           
  
วันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.  นายมีชัย  พลภูงา   ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะ ไปทำบุญ
ต้กบาตรขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  ณ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

Comments