หน้าแรก


gg.gg/dlitcr2

ประชาสัมพันธ์

            สวัสดีครับผู้เข้าร่วมอบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพป.เชียงราย เขต ๒ ทุกท่าน...
            เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานสำหรับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการนำ สื่อ DLIT, Google Application และ Office 365 ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
            ทั้งนี้ทาง สพป.เชียงราย เขต 2 ได้กำหนดจัดอบรมปฏิบัติการฯ จำนวน 2 รุ่น : รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สรวย และเวียงป่าเป้า จำนวน 160 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน ผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ลาว พาน และป่าแดด จำนวน 111 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 271 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอให้โรงเรียนส่งแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม (ตามจำนวนที่กำหนดให้) ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/regisMember ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

พิธีเปิดอบรม DLIT รุ่นที่ 2
วันที่ 24 ส.ค. 2558 ณโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน

วิดีโอ YouTube


พิธีเปิดอบรม DLIT รุ่นที่ 1
วันที่ 21 ส.ค. 2558 ณโรงเรียนบ้านป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า

วิดีโอ YouTube