หน้าแรก

 1. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 
  หรือ ดาวน์โหลดรูปเล่มแผน 58
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้เงินตามแผน 
 3. รายงานผลการใช้เงินตามแผน
  Report Plan 2558
 4. ตรวจสอบผลการรายงาน/สถานะแผนงานโครงการ
        *** สำหรับกิจกรรม โครงการ แผนงาน ที่ไม่ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จะถูกนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (นโยบายเขตพื้นที่
ให้จัดทำแผนเป็นแบบปีงบประมาณ และจะเริ่มต้นใช้ในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป)
ดังนั้นจึงขอให้ท่านที่เป็นเจ้าของกิจกรรม โครงการ ได้ปรับปรุงกิจกรรมตามแบบฟอร์มออนไลน์นี้
ซึ่งทำได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ หรือเปิดโทรศัพท์อ่านจากคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ครับ ***


 1. ทำความเข้าใจ Swot Analysis 
 2. ประเด็นตัวชี้วัดทั้งหมด
 3. แบบสำรวจปัจจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รายละเอียดเป็นดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค
  • S การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S)
  • T การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
  • E การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
  • P การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการการเมือง กฏหมายและนโยบาย (Political and legal factors)  (P)
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน
  • S1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1)
  • S2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2)
  • M1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1)
  • M2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2)
  • M3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3)
  • M4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) ( M4)
ผลการตอบแบบสอบถาม SWOT Analysis

KPI เพื่อการทำแผนปฏิบัติการจากวิสัยทัศน์ (Vision) “นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากล"
 1. คนเก่ง
 2. คนดี 
 3. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เคียงคู่ชุมชน
 5. มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ด้วย ค่านิยม Bkw (Bankhwaowittayayon school)

 1. B : Best คือความดีสากล 5 ประการ (สะอาด มีระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา มีสมาธิตั้งมั่น)
 2. K : Knowledge คือความรู้
 3. W : World คือความเป็นสากล
KPI สมศ.รอบ 4

รวม KPI ทั้งหมดใน Excel