Co možná nevíte o Pilates

Pilates už v naší zemi není žádnou novinkou. V povědomí ho většinou máme jako cvičení z kategorie body and mind, které „pracuje s hlubokými svaly, je proti inkontinenci a leží se u toho na podložce“. To všechno je víceméně pravda, ale Pilates může znamenat mnohem víc. Hned v úvodu připomeňme základní principy Pilates, se kterými se kupodivu může fyzioterapeut bez větších výhrad ztotožnit:
  • powerhouse (centrum síly, „core“)
  • dýchání
  • koncentrace
  • kontrola
  • preciznost
  • plynulost
Všechno kolem nás se vyvíjí a stejně tak je tomu i s metodou Pilates. Vytvořil ji na počátku 20.století Joseph Hubertus Pilates, rodák z Německa, který svůj cvičební systém původně koncipoval jako trénink pro sportovce, vojáky či policisty. Před 2.světovou válkou emigroval do Ameriky, kde v New Yorku spolupracoval převážně s tanečníky, kteří jeho cvičební systém intenzivně využívali. Pilates měl mnoho žáků (Romana Kryzanowska, Ron Fletcher aj.) a každý z nich se vydal svou cestou. Dnes každý z instruktorů má svůj styl, setkáme se s ortodoxními zastánci původní sestavy cviků, s posilovacím pojetím bez porozumění podstatě (skupinové kreace na Pilates ve velkých fitcentrech) až po přiblížení se fyzioterapii.

Při cvičení lze využívat velké množství pomůcek, z nichž některé vytvořil ještě sám autor metody (Magic circle, Arc barrel), další vznikly až časem (Roller, BOSU). Pilates stroje (známé jako Trapeze Table neboli Cadillac, Reformer a Chair) jsou též dílem J.H.Pilatese. Více se o strojích dozvíte v příštím článku, který představí Reformer jako kreativní pomůcku k fyzioterapii.

Exo chair

Před pár týdny jsme si mohli přečíst článek o fyzioterapii a fitness, o dvou rozdílných světech a o hledání společné řeči. Vzájemné pochopení osob, účastnících se rehabilitačního procesu, by mělo vést především k tomu, aby péče o pacienta byla konzistentní, souvislá a cílená. Fyzioterapeut odvede svou práci, která je především jakousi „první pomocí“. Následovat by měl proces posílení správných návyků, aby si je pacient osvojil a tím v podstatě odstranil příčinu obtíží. V tuto chvíli může fyzioterapeut předat pacienta náležitě vzdělanému (chtělo by se říci „osvícenému“) instruktorovi běžných druhů cvičení, který nejen že nezmaří fyzioterapeutovo úsilí, ale dokonce naváže na jeho práci a pokračuje s pacientem žádoucím směrem.

Několik fyzioterapeutek působí ve studiu myPilates jako pilates instruktorky. Mají za sebou pilates kurzy různých úrovní, některé jsou již v praxi, jiné studují magisterské studium. Přinášíme zde jejich odpovědi na otázky, jak se jim daří propojit Pilates a fyzioterapii.

Mgr. GABRIELA JAKEŠOVÁ

1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzioterapeut a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?
Fyzioterapii se věnuji 15 let. Pilates jsem potkala před 6 lety a od té doby mi přináší možnosti, jak z pacientů udělat lidi, kteří se starají o svůj pohybový systém aktivně i po ukončení fyzioterapeutické péče
2.    Co z Pilates je pro tvou práci přínosné?
Na Pilates oceňuji velkou variabilitu cviků a pomůcky. Cvičení na strojích přináší mj. odlehčení mé vlastní fyzické námahy.
3.    Uveď příklad, u jaké konkrétní diagnózy máš s Pilates zkušenost a úspěch?
Z poslední doby mám výbornou zkušenost s pacientem, který prodělal těžký zápal plic se selháním plicních funkcí. Po 6 týdnech pobytu na ARU na umělé ventilaci a doléčení na plicním oddělení jsme začali s intenzivní fyzioterapií a postupně i se cvičením Pilates na stroji Refomer. Došlo jak k výraznému zlepšení dechových funkcí, tak ke zlepšení v pohybovém systému. Zaměřili jsme se na zlepšení funkce bránice a síly svalů trupu, zlepšení kondice, odstranění svalových spazmů a blokád vzniklých dlouhodobým pobytem na lůžku, nárůst svalové hmoty. V nemocnici pacient zhubnul 15 kg převážně svalové hmoty. Díky kombinaci fyzioterapeutických postupů se cvičením Pilates na Reformeru se daří pacienta navracet do původní kondice.
4.    Pilates je pro mnoho lidí dosud především cvičením pro ženy. Vnímáš to také tak?
Muži dostávají postupně odvahu a začínají vnímat, že chtějí-li provozovat sporty, které jim přinášejí radost, musí se o své tělo starat. Z individuálních klientů u mne převažují muži. Ženy dávají přednost skupinovému cvičení.
5.    Jakou vidíš budoucnost propojení fyzioterapie a Pilates?
Při využití moderních poznatků z fyzioterapie do nepřeberné škály aktivního cvičení pilates vidím velkou výhodu pro terapeuta i pro klienta v možnosti následné péče a udržení si pocitu zdraví a pohody.

Mgr. JITKA SCHOŘOVÁ


1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzio a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?
Jako fyzioterapeut pracuji 3 roky, pilates používám poslední 2 roky, po kurzu Mat pilates instruktor.
2.    Jaký je tvůj okruh pacientů?
Pacientů mám široké spektrum: přes funkční vertebrogenní, totální endoprotézy a lehčí ortopedické zákroky, až po sportovní úrazy a neurologické diagnózy.
3.    Jaký smysl pro tebe má propojení Pilates a fyzioterapie?
Pilates vnímám jako ideální fyzickou aktivitu pro pacienty s funkčním vertebrogenním onemocněním. To je obrovská skupina lidí, kteří po terapii potřebují nasměrovat, co a jak přesně dělat.
Totéž platí i pro vrcholové a velmi aktivní sportovce - kompenzace, práce s centrem těla - lepší výkon, technika atp.
A co je ještě důležitější v dnešní době - kvalitně vedený pilates funguje jako geniální prevence!!

Mgr. HANA VAŠÍČKOVÁ

1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzio a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?
K pilates jsem přičichla už během 1. ročníku studia fyzioterapie, tedy v roce 2003. Fyzioterapii se naplno věnuji již 5 let, pilates tedy 8 let.
2.    Jak jsi cvičení Pilates do své práce zapojila?
Nejdůležitější pro mne je aktivace stabilizačních svalů páteře, i dynamická stabilizace páteře, různé způsoby jak dosáhnout napřímení páteře a v neposlední řadě využívám úžasných imaginací a přirovnání z pilates pro instruktáž pacienta.
3.    Co může tvým pacientům přinést propojení fyzioterapie s Pilates?
Fyzioterapie dokáže pomoci od akutních problémů, pomáhá nastartovat autoreparační schopnosti organismu, ale pacient by měl přebrat odpovědnost za svůj zdravotní stav na sebe. Pilates mu umožňuje plynule navázat na proběhlou rehabilitaci. Je to jedno z mála cvičení, které může (při správném vedení) zcela akceptovat fyzioterapeutický přístup k lidskému tělu. Tedy: to co se pacient na fyzioterapii naučí, může v pilates využít a prohlubovat.... A pak snáze přenést do aktivit všedního života. Mimo jiné, pokud klient cvičí pilates, šetříme si naše přepracované fyzioterapeutické ruce, pacient cvičí a vlastně se léčí sám.

Mgr. VERONIKA CHRAPKOVÁ

1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzioterapeut a jak dlouho ve své práci  využíváš Pilates?
Jako fyzioterapeutka pracuji od roku 2006. Metodě Pilates jsem se začala věnovat před 2 lety v Kanadě, kde jsem se s touto metodou poprvé setkala, nejprve jako klient a později jsem si tam také udělala kurz a sama se stala instruktorkou.
2.    Jaký je tvůj okruh pacientů?
Protože pracuji jak na rehabilitační klinice, tak v pilates studiu, mám velikou škálu klientů trpících bolestmi zad, kloubů, po úrazech, operacích. Je také řada těch, kteří si chtějí udržovat kondici, psychicky si odpočinout, příjemně si zacvičit a postupně se učit vnímat vlastní tělo.
3. Co ti přinášejí pomůcky?
Využití pomůcek - míčů, míčků, rolleru, arc barrelu a dalších - umožní terapeutovi postupně zvyšovat obtížnost cviku či zapojit a aktivovat hlubší svalové řetězce a pracovat cíleněji na konkrétních potřebách klienta. Někdy naopak chceme snížit napětí v určitých částech těla. Tehdy jsou pomůcky nenahraditelnou součástí lekce. Typickou Pilates pomůckou je již zmíněný arc barrel, který je nedílným pomocníkem pro uvolnění páteře, pro zlepšení mobility páteře a hrudníku.
4. Uveď příklad, u jaké konkrétní diagnózy máš s Pilates zkušenost a úspěch?
Nejlépe na cvičení Pilates reagují pacienti s výhřezy meziobratlových plotének nebo po jejich operaci a pacienti po prodělaném traumatickém stavu, kdy je jejich pohybová aktivita významně limitována. U nich lze s metodou pilates dosáhnout velkých pokroků při návratu do aktivního života.

Bc. LUCIE PEŠKOVÁ

1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzio a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?
V současné době studuji magisterské studium fyzioterapie na 2. LF. Jsem v pilates teprve nováčkem a zatím stále objevuji nové možnosti cvičení, které se s úspěchem dají využít i ve fyzioterapeutické praxi.
2.    Můžeš uvést příklad, u jaké konkrétní diagnózy máš s Pilates zkušenost a úspěch?
Největší pole působnosti mám určitě u pacientů s vertebrogenmíni obtížemi. Je to jednak z důvodu vysokého výskytu této diagnózy a pak také proto, že pilates pracuje s ovlivněním hlubokého stabilizačního systému, jehož správné zapojení je důležitým předpokladem pro správné fungování stability trupu a páteře. Tito pacienti mají často potíže chronického rázu, díky pilates se mi velmi dobře daří vzbudit u těchto pacientů zájem a především dlouhodobě je udržet u cvičení.
Další podobnou skupinou, u které jsem díky pilates cvičení měla úspěch jsou pacienti se skoliózou, u kterých má velký význam zapojení správného stereotypu dýchání, na který je v pilates brán velký zřetel.
3.    Jaké jsou podle tebe možnosti propojení fyzioterapie a Pilates?
Hned po prvních setkání s metodou pilates jsem byla ohromena, jak moc respektuje mnohé principy z fyzioterapie a do jaké míry se oba přístupy prolínají. Z mé zkušenosti z ambulantních pracovišť často vidím, že pacienti ať již s akutním či chronickým problémem často odchodí svých 10 návštěv a tím jejich léčebná invence končí. Ti aktivnější často marně hledají nějakou další návaznost léčby, kam by mohli pravidelně a dlouhodobě docházet. Pro mě takovouto možnost návaznosti představuje právě pilates. Konečně jsem objevila cvičení, které klade důraz na preciznost, přesnost a procítění každého pohybu. Svým pacientům určitě i v budoucnu budu tento typ cvičení doporučovat.

Bc. MONIKA ŠOLCOVÁ

1.    Co z Pilates je pro tvou práci přínosné?
Pilates je cesta, jak porozumět vlastnímu tělu, resp. jeho pohybu. Na cvičení je třeba se koncentrovat a uvědomovat si nejen statické nastavení jednotlivých segmentů pohybového aparátu, ale také jejich vzájemné či protichůdné pohyby. K procítění pohybu je třeba dovést i pacienta v RHB péči, abychom jako fyzioterapeuti byli schopni naučit ho uvědomit si a opravit chybné pohybové chování, které používá dnes a denně a kterým si prohlubuje bolestivé stavy.
Usuzuji, že aplikace principů Pilates může posílit úspěch fyzioterapie díky zlepšenému vnímání těla.
Na metodě se mi líbí, že cviky působí protažení zacílené přesně na potřebnou část těla a zároveň umožňují neopustit pozici, kdy je optimálně aktivní hluboké svalstvo.
2.    Jaké pilates pomůcky při své práci využíváš?
Ve svých hodinách ráda využívám balanční pomůcky, např. Foam Roller nebo Sball. Nejen že klienta osloví „novost a zpestření“ cviků, ale díky nim mohu přesně nadávkovat obtížnost cvičení. Pokud někdo zvládá kvalitně provádět cviky na podložce, pak pro něho dalším stupněm může být právě cvičení na rolleru.
Roller je pomůcka ve tvaru válce, která umožňuje cvičení v labilních pozicích. Pokud využijeme polohu vleže na zádech, kdy roller kopíruje páteř, je zapotřebí, aby klient při cvičení precizně odměřil svalovou sílu a rozsah pohybu, jinak ho pomůcka „shodí ze sedla“. Naopak pokud klient nedokáže udržet aktivitu hlubokých svalů vleže na zádech, můžeme využít roller pro podložení pánevní oblasti (kolmo na osu těla) a tím lépe nastavit tělo pro aktivaci svalů.
3.    Pilates je pro mnoho lidí dosud především cvičením pro ženy. Vnímáš to také tak?
Je zřejmě pravdou, že většina lidí vidí Pilates jako ryze ženskou záležitost. Dříve jsem i já měla tento názor. Asi to bude díky všeobecném povědomí, které člověk zachytí z medií. Na obrázcích či v novinových článcích většinou figurují ženy. Ale nyní, když jsem měla možnost v praxi cvičit jak se ženami, tak s muži, musím říci, že vhodnost cvičení Pilates není o pohlaví, nýbrž o „nátuře“ člověka.

Bc. PETRA DVOŘÁKOVÁ

1.    Jak dlouho pracuješ jako fyzioterapeut a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?
Jako fyzioterapeut pracuji krátce, jelikož jsem tento rok dokončila bakalářské studium. Metodě Pilates jsem se věnovala od začátku školy, a proto je pro mě těžké fyzioterapii a Pilates odlišit. Vnímám je jako jeden celek, který k sobě patří, staví na stejných základech a vzájemně se doplňuje.
2.    Jak takové propojení Pilates a fyzioterapie při tvé práci vypadá?
V případech, kdy je má terapie založená z větší části na aktivním cvičení, se pro mě Pilates stává především cennou inspirací. Vím, co po pacientovi chci. Čím více se mi nabízí možností, jak toho dosáhnout, tím dříve se ke stanovenému cíli mohu přiblížit. Baví mě cviky Pilates kombinovat s principy vývojové kineziologie a s ostatními metodami. Nemusím poté dělat tři cviky neustále dokola, moje terapie je pestrá a pacienti se posouvají dále, což je i pro ně dobrou motivací.
3.    Jaká je tvoje zkušenost s pilates pomůckami?
Při svých lekcích nebo terapiích využívám z běžných pomůcek roller a over ball. Nyní jsem nadšená ze stroje Reformer, který mi u některých pacientů hodně ulehčí práci při učení základů sagitální stabilizace. Pacient může pracovat v odlehčení nebo naopak proti odporu a následně posilovat horní a dolní končetiny v otevřeném nebo uzavřeném kinematickém řetězci. Při potřebě je také možné cvičit více aerobně.
4.    Předpokládám, že nesdílíš obecný názor, že Pilates je cvičení pro ženy.
Je pravda, že lekce Pilates vyhledávají především ženy, zatímco muži jsou spíše výjimkou. Přijde mi to škoda. Stejně tak by mě potěšilo, kdyby se Pilates věnovalo více seniorů, pro které jsou cviky na strojích vhodnou formou posilování.
5.    Jakou vidíš budoucnost propojení fyzioterapie a Pilates ?
Budoucnost propojení Pilates a fyzioterapie vidím ve vzájemném porozumění obou světů. V první řadě by neměli fyzioterapeuti vnímat Pilates jako metodu, která jim nemá co nabídnout. Naopak. Mohou si z ní vzít to, co se jim líbí, jako to dělají po každém z absolvovaných kurzů. Dalším z mých snů je vidět stroj Reformer na některých rehabilitačních klinikách nebo ambulancích, jako je tam dnes k vidění Red Cord a jiné vybavení.
V druhé řadě je třeba, aby se čím dál tím více instruktorů Pilates snažilo pochopit zásady fyzioterapie a koukalo na pacienta podobným pohledem jako fyzioterapeut. Jen takovým způsobem může fungovat model následné péče, který bychom si pro své pacienty všichni přáli.

Comments