ผลงานและความภาคภูมิใจ


รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่ม 10.1 นวัตกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อผลงาน ระบบสั่งซื้อวัสดุฝึกออนไลน์วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นายปัญญา  ขาวเงิน และนายอัฐศฎา  จุ่มเขียว
ครูวรพงศ์  วงค์อ้าย ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560
นายปัญญา  ขาวเงิน และนายอัฐศฎา  จุ่มเขียว
ครูวรพงศ์  วงค์อ้าย ผู้ควบคุม
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับชาติ ประจำปี 2559
นายจักรพงศ์  จีนาแก้ว,นายจ่อ  ลุงซอ,นายเฉลิมศักดิ์  ชูผดุงกิจ,นายปฏิภาณ  ปาทะ และนายอุดมศักดิ์  ศรีใจ 
ครูพวงผกา  เมถิน ผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559
นายจักรพงศ์  จีนาแก้ว,นายจ่อ  ลุงซอ,นายเฉลิมศักดิ์  ชูผดุงกิจ,นายปฏิภาณ  ปาทะ และนายอุดมศักดิ์  ศรีใจ 
ครูพวงผกา  เมถิน ผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2559
นายวุฒิชัย  ลุงจาย และนายราเชนฐ์  ลุงหยาด
ครูวรพงศ์  วงค์อ้าย ผู้ควบคุมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
นายอชิตพล  สีพุฒ,นายคุณากร  ตุ่นฝั้น,นายสายหลาว  น้อยน้ำเขียว,นายปฏิภาณ  ปาทะ และนายอุดมศักดิ์  ศรีใจ 
ครูณัฐพงษ์  สมบัติใหม่ ผู้ควบคุม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2558
นายอชิตพล  สีพุฒ,นายคุณากร  ตุ่นฝั้น,นายสายหลาว  น้อยน้ำเขียว,นายปฏิภาณ  ปาทะ และนายอุดมศักดิ์  ศรีใจ 
ครูณัฐพงษ์  สมบัติใหม่ ผู้ควบคุม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation ระดับภาค อศจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558
นายอชิตพล  สีพุฒ,นายคุณากร  ตุ่นฝั้น,นายสายหลาว  น้อยน้ำเขียว,นายปฏิภาณ  ปาทะ และนายอุดมศักดิ์  ศรีใจ 
ครูณัฐพงษ์  สมบัติใหม่ ผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558
นางสาวฐิติกานต์  อินศรี และนางสาวกัณฐิกา  ตาด้วง 
ครูวรพงศ์  วงค์อ้าย ผู้ควบคุม
Comments