กิจกรรมที่ผ่านมา

 

จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


แข่งขันทักษะวิชาชีพการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
รับลงทะเบียนมือถือผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับข่าวสารทาง SMS ประจำปีการศึกษา 2560 
เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นักเรียนใหม่ คธ.1/1 เรียนปรับพื้นฐาน ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Comments