วิสัยทัศน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 ปีการศึกษา 2560


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธส.2/1 ทวิภาคี ปีการศึกษา 2560


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 ปีการศึกษา 2559

  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธส.2/1 ปกติ ปีการศึกษา 2559 
  
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธส.2/1 ทวิภาคี ปีการศึกษา 2559

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 ปีการศึกษา 2558

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 ปีการศึกษา 2557

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2 ปีการศึกษา 2557

 
คอมพิวเตอร์กราฟิก คธส.2/1 ปกติ ปีการศึกษา 2557

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1 ปีการศึกษา 2556