โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาจากสปป.ลาว

posted Aug 31, 2015, 12:44 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM by Cat Utakrit ]
ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2558 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรให้กับคณะนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (สปป.ลาว)  "หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต"  จำนวน 12 คน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสปป.ลาว ได้รู้จัก มจพ. มากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในมจพ. นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมสถานศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง ภายหลังเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้จะได้เข้าเรียนวิชา การนิเทศการสอน ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม ณ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนตามหลักสูตร ค.อ.ม. ดังกล่าว