ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม 5ส ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

posted Aug 31, 2016, 8:39 PM by Cat Utakrit   [ updated Sep 1, 2016, 9:31 PM ]
    

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 5ส กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-14.00น. โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแม่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด ภาควิชาของตนเอง บริเวณอาคารเรียนและทางเดินตามชั้นต่างๆ