การบรรยายพิเศษ 31 ตุลาคม 2558

posted Nov 18, 2015, 11:04 PM by Cat Utakrit   [ updated Apr 9, 2016, 4:40 PM ]
การบรรยายพิเศษของ Prof. Dr. Stockmann ในหัวข้อ The Role of Monitoring & Evaluation for Good Governance ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้ง อาจารย์อาวุโสของมจพ. ตลอดจนบุคลากรอื่นที่ให้ความสนใจ ในการนี้ ผู้บรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังได้ซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เป็นที่ประทับใจยิ่ง


ในโอกาสนี้ Centre for Evaluation มหาวิทยาลัย Saarland เยอรมนี ได้นำภาพกิจกรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยาย รวมทั้งพิธีมอบหนังสือ "การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ" ที่แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรก (หลังจากที่เคยได้แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาจีน มาก่อนแล้ว) ให้กับประธานของ IDEAS ในงาน IDEAS Global Assembly 2015, Bangkok ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา


เพิ่มเติม