แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

posted Nov 28, 2016, 5:02 PM by Cat Utakrit   [ updated Nov 29, 2016, 2:36 AM ]
        ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร หัวหน้าภาคบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓