สำเร็จไปได้ด้วยดีในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการเชื่อม

posted Aug 28, 2015, 6:44 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:39 PM by Cat Utakrit ]
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม เพื่อให้บุคลากรในอาชีพได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสมรรถนะและประสบการณ์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบไว้
Ċ
technical management,
Aug 28, 2015, 6:44 AM