ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ NCTechEd ครั้งที่ 8 และ ICTechEd ครั้งที่3

posted Aug 28, 2015, 6:37 AM by technical management   [ updated Apr 9, 2016, 4:38 PM by Cat Utakrit ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 8th National Conference on Technical Education และ The 3rd International Conference on Technical Education ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558

เว็บไซต์รายละเอียดของการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้ังที่ 8 

สามารถสมัครได้ที่ http://ncteched.org/  

และ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

สามารถสมัครได้ที่ http://icteched.org/ 

 

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเดียดตามหนังสือเชิญที่แนบมา