โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป. ลาว

posted Jun 28, 2017, 7:23 AM by Cat Utakrit

            


            ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับมอบหมายจาก มจพ. และคณะครุศาสตร์ฯให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก สปป. ลาว  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา  และ GIZ Laos

            โครงการนี้เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ใหักับคณะผู้บริหารและอาจารย์ด้านอาชีวศึกษาจำนวน 10 คน  ทั้งหมดผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนีมาก่อนแล้ว  จึงสามารถเทียบโอนวิชาเรียนในหลักสูตรได้จำนวนหนึ่ง  รวมทั้งสามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน

           อนึ่ง นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับทุนการศึกษาจาก GIZ Laos ให้มาศึกษา ณ มจพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่  มิ.ย. 2560 – มิ.ย. 2561

          ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้ว มจพ.  และเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่น ทุ่มเทในการเรียน  เพื่อจะได้จบการศึกษา นำความรู้ ทักษะที่ได้รับกลับไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป


Comments