นำเสนอการปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

posted Aug 11, 2016, 1:47 AM by Cat Utakrit   [ updated Dec 31, 2016, 11:58 AM ]

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน "โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต"

   
 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาจารย์ เสมอ เริงอนันต์ ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ในรอบ 2 ปี (2557-2559) ต่อ คุณยุวดี เมฆศิริวิชช์ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  โดยมี ดร. สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคอุดรธานี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้ด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ มจพ. โดยภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดการเรียนการสอนปริญญาโท หลักสูตร ค.อ.ม. ปีการศึกษา 2557-2559 ให้แก่คณะอาจารย์และผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจาก สปป.ลาว จำนวน 12 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจาก TICA จำนวน 10 ทุน และจาก มจพ. จำนวน 2 ทุน) โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (หลักสูตรพิเศษเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

โอกาสนี้ ผศ.ดร. จิระศักดิ์ วิตตะ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้กล่าวขอบคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้ให้การสนับสนุนจนกระทั่งโครงการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาทั้ง 12 คน จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มจพ. จัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้