การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

posted Aug 31, 2015, 10:07 PM by technical management   [ updated Dec 31, 2016, 11:58 AM by Cat Utakrit ]
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-16.00น. จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

ในการนี้ ภาควิชาฯ จะได้จัดเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป