Home: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาก่อตั้งในปี พ . ศ . 2534 ในปัจจุบันมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 10 ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้มีเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ ภาควิชาเสนอหลักสูตรตั้งแต่ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ปริญญามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงคอมพิวเตอร์ ศึกษา และแขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จนถึง ปริญญาดุษฎีมหาบัณฑิตสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษาเน้นสาขาวิจัยด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ การสร้างสื่อประสม คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การประมวลผลภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบเครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบศึกษาบันเทิง เป็นต้น นอกจากนั้นภาควิชายังมีความ พร้อมสูงทั้งด้านฐานความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย สามารถสร้างบัณฑิตที่มี ความพร้อม และ ความสามารถสูง เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมถึงมีความร่วมมือ ทั้งในระดับประเทศ และ นานาชาติ ตลอดจนภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแหล่ง ทุนการศึกษาด้วย ปัจจุบันมีนิสิตเก่ามากกว่า 2,000 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญ ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของประเทศไทย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และภาควิชาฯยังได้ยึดถือปณิธานของคณะฯ คือ "พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการ
สอน การสื่อสาร การใช้ การสร้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่รู้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม" ดังนั้น หลักสูตรของภาควิชาฯ จึงมีองค์ประกอบที่พร้อมจะผลลิตบัญฑิต มหาบัญฑิต และ ดุษฎีบัญฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านความเป็นครูและวิศวกรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในบุคคลคนเดียวกัน


  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างองค์กรความรู้ใหม่ให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนาๆ ชาติ


ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะ เทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ


  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้มี ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความพร้อมทางด้านการเรียน การสอน ด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือแขนงเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับครูผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปและองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ของประเทศ
  4. ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
Comments