Hyrje

Përgjegjës i Departamentit
E-mail: elda.marku@fshn.edu.al

Misioni mësimdhënës dhe shkencor i Departamentit të Kimisë, përmblidhet në këto drejtime kryesore:

  1. Përgatitja e kimistëve të aftë për drejtimin e proceseve kimikë në industrinë kimike, si edhe për laboratoret e industrisë kimike, laboratorët mjeksorë, laboratoret e kimisë së mjedisit, etj.
  2. Përgatitja e specialistëve të shkencës së kimisë që mund të punojnë si pedagogë dhe si kërkues në shkollat e larta si edhe ne institucionet e ndryshme kërkimore-shkencore.
  3. Përgatitja e mësuesve të kimisë për shkollat e mesme.
  4. Përgatitja dhe kualifikimi pasuniversitar në nivel master dhe doktorate, i të diplomuarve në degën e kimisë.

Objektivat kryesore të Departamentit të Kimisë janë:

  • Përgatitja e specialistëve kimistë të aftë profesionalisht që t’i përgjigjen nivelit bashkëkohor të zhvillimit.

  • Përgatitja e mësuesve të kimisë për shkollat e mesme të aftë profesionalisht dhe me një figure të lartë morale


Programi mësimor në Departamentin e Kimisë ofron nivelet e studimit: 
  • Bachelor 
  • Master i Shkencave
  • Doktoraturë

Bachelor

   KIMI
Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse kliko 


 Master i Shkencave

  KIMI
 Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse kliko

  KIMI AML

 Informacione rreth programit të degës dhe krediteve  përkatëse kliko