Home

Lënda përbehet nga cikle leksionesh që japin njohuri të zhvillimit të software me metodologjitë dhe teknologjitë e bazuara në web dhe njohuri mbi inxhinierimin e software.

Subpages (2): Leksionet Ushtrimet