Home

Informacioni në lidhje me noten per provimin e dates 19 shtator 2017, jepet ne kete link (kliko ketu) . 
Studenti duhet të ketë një sesion aktiv në adresën @fshnstudent.info. Qëllimi i lëndës "Programim në Java"  është të njohë studentët me bazat e gjuhës Java, për ti përdorur këto njohuri në ndërtimin e programeve. Lënda është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive praktike duke përfshirë teknologjitë e programimit Java për aplikacione grafike apo aplete që mund të përdoren në internet. Lënda përfshin sintaksën e gjuhës Java, tiparet e kësaj gjuhe, kompilimin dhe ekzekutimin, ndërtimin e klasave dhe testimin e tyre.Gjatë zhvillimit të lëndës studentët do të njihen me elementët e duhura për të ndërtuar një ndërfaqje për përdoruesin:përdorimi i komponenteve koncepte të paraqitjes së ndërfaqjes nëpërmjet komponenteve dhe trajtimi i ngjarjeve, do të mësojnë të lexojnë dhe shkruajnë në skedarë nëpërmjet gjuhës Java, do të njihen me klasat e gatshme të Javës për ndërtimin e strukturave të të dhënave  dhe implementimi i tyre në alikacione.

Vlerësimi:
    Testim 10%
     Provim 90%

Kolegiumi do te zhvillohet si me poshte:
Grupi A1 ora 14:00-15:00 D5
Grupi A2 ora 13:00-14:00 D5


Literatura
   Big Java 4-th Edition - Cay Horstmann

Subpages (2): Leksionet Ushtrimet