Arkitekturë Qëndre të Dhënash

Konsultimi mbi provimin do të zhvillohet datë 02.02.2017 ora 17:00.

Përgjegjës të kursit: 
      Suela Maxhelaku - Leksione
      Enjel Dervishllari - Seminare

Vlerësimi
    Detyrë kursi - 20%
    Provim - 80%
Subpages (2): Leksionet Ushtrimet