Arkitekturë Qëndre të Dhënash

Notat e provimit në lendën Arkitekture Qendre te Dhenash do te dergohen ne adresen e emailit me date 29.06.2017.

Përgjegjës të kursit: 
      Suela Maxhelaku - Leksione
      

Vlerësimi
    Detyrë kursi - 15%
    Provim - 85%
Subpages (2): Leksionet Ushtrimet