Home

Lënda "Administrim dhe Mirëmbajtje Serveri" ka për qëllim trajtimin teorik dhe praktik të teknikave më të mira që duhet të aplikohen në një mjedis server. Lënda konsiston në konfigurimin e shërbimeve të ndryshme në server, përfshirë shërbimet për intranet dhe shërbimet për internet, menaxhimin e  funksionaliteteve të serverit dhe zbatimin e teknikave për rritjen e sigurisë së të dhënave dhe aplikacioneve. Në vija të përgjithëshme studenti do njihet me protokolleve bazë që përdoren në komunikimin me serverin dhe konfigurimet e avancuara të tyre; teknikat e ndryshme që duhet të aplikohen në server për rritjen e sigurisë; konfigurimet bazike dhe të avancuara të shërbimeve kryesore në server; mirëmbajtjen e pjesëve hardware-ike dhe software-ike si dhe dokumentimin e tyre; konfigrurimin e proceseve "backup" dhe "recovery" si edhe skedulimin e punëve. Trajtimi i pjesës praktike do mundësohet nëpërmjet ngritjes së një makine server bazuar në sistemet e operimit Linux.

Literatura bazë që do përdoret në zhvillimin e kursit: 

Përgjegjës të kursit

 • Eriglen Gani (eriglen.gani[at]fshn.edu.al) - Leksione
 • Blerta Moçka (blerta.mocka[at]gmail.com) - Laboratore
Vlerësimi
 • Pjesëmarrja dhe aktivizimi - 5%
 • Detyrë kursi 1 - 15%
 • Detyrë kursi 2 - 15%
 • Provim - 65%

Njoftimet më të fundit

 • Rezultatet - Sezoni Vjeshte Rezultatet e lëndës "Administrim dhe Miëmbajtje Serveri" aksesohen në faqen https://script.google.com/a/macros/fshn.edu.al/s/AKfycbzpW7fn8naG-gWVBV9kw79kv6vl4FDMN_K9HUaSUstSsBDQVV8/exec.
  Posted Sep 11, 2017, 11:04 AM by Eriglen Gani
 • Rezultatet Rezultatet e lëndës "Administrim dhe Miëmbajtje Serveri" aksesohen në faqen https://script.google.com/a/macros/fshn.edu.al/s/AKfycbxx4tHs-SsCzIyWrgJj-FGgz-j7OsMGoscL1PLWwBbuS6pe0idI/exec. Shënim: Për aksesimin e notës ...
  Posted Mar 7, 2017, 5:37 AM by Eriglen Gani
 • Njoftim mbi mbrojtjen e detyrave të kursit Bashkengjitur ju lutem gjeni informacion mbi prezantimin e detyrave te kursit. Secili prej grupeve duhet te paraqitet ne javen, diten, sem ose lek, rradhen ekzakte.Suksese!
  Posted Feb 14, 2017, 8:44 AM by Eriglen Gani
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Subpages (2): Leksionet Ushtrimet