Faqe e parë

Drejtues Lënde:  MSc. Jonida Shehu
Programi mësimor: 3 orë leksion/jave, 1 orë seminar/jave, 1 orë laborator (10 javë)
Programi studimit: Master Profesional Informatikë Biznesi, Viti 2 

Drejtues Lënde : Dr. Alba Çomo
Programi mësimor: 2 orë leksion/jave, 2 orë seminar/jave (15 javë)
Programi studimitMaster Profesional Informatikë Biznesi, Viti 1
Leksionet per vitin e parë i gjeni duke klikuar ne kete link


Përshkrimi i lëndës

Raportimi është një proces shumë i rëndësishëm në zhvillimin e një kompanie. Në këtë kurs do të njihemi me mënyrat  dhe teknikat e ndryshme që përdoren për të ndërtuar raporte. Kursi fillon me teknikat e thjeshta të raportimit deri tek teknologjitë e përdorura në sisteme me shumë të dhëna.

Objektivi i këtij kursi është të japë njohuri mbi sistemet e raportimit të të dhënave. Do të studiohen:
 1.  Sistemet tradicionale të raportimit.
 2.  Ndërtimi i datamart.
 3.  Sistemet BI.
 4.  Datamining.
 5.  Sisteme big-data.

Në përfundim të lëndës studenti duhet të jetë i aftë:

 •  Të ndërtojë raporte mbi një bazë të dhënash.
 •  Të ndërtojë një datamart mbi bazën e të dhënave.
 •  Të ndërtojë një sistem BI.
 •  Të implementojë algoritme datamining mbi të dhënat.
 •  Të ndërtojë sisteme për teknologjitë big-data.

Informacion mbi projektin:

1)Tema e parë , krijimi i një Dashboard me raporte në trajtën  e grafikëve dhe gridave bazuar mbi libraritë e  Kendo http://demos.telerik.com/kendo-ui/  

Kërkesat

1. Përshkrimi dhe kërkesat e biznesit.  2 pike

2. Ndertimi i bazës së të dhënave relacionale burim dhe mbushja më të dhëna.  3 pike

3. Krijimi i te pakten 3 raporteve me grida.   15 pike

4.  Krijimi i te pakten 3 raporteve me grafike.   15 pike


2)Tema e dytë, ndërtimi i raporteve duke përdorur Business Intelligence Development Studio

Kërkesat

1. Përshkrimi dhe kërkesat e biznesit.  2 pike

2. Ndertimi i bazës së të dhënave relacionale burim dhe mbushja më të dhëna.  5 pike

3. Krijimi i te pakten 4 dimensioneve.   5 pike

4. Njeri nga dimensionionet duhet te jete dimension kohe. 2 pike

5. Nje kub, i cili duhet te kete te pakten 2 measures. 10  pike

6. Tabelat fizike te dimensioneve dhe te kubeve. 3 pike

7.  Raporte dinamike me datamart. (te pakten 5)  8 pike

Lista e grupeve dhe prezantimet e projektit

klikoni linkun më poshtë dhe logohuni me adresën tuaj të email @fshnstudent.info

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/spreadsheets/d/1egmgWClS40PwGY23oo_r8_dikbKTymw9DtDn8dvYRxg/edit?usp=sharing


Njoftime

 • Shtyhen prezantimet e projekteve Per arsye te fillimit te shkolles me date 16, te gjitha prezantimet do te zhvillohen me date 18.01.2017
  Posted Jan 8, 2017, 2:13 AM by Jonida Shehu
 • Prezantimet e projekteve Grupet qe duhet te prezantonin me date 21.12.2016 do te prezantojne me date 11.01.2017 se bashku me grupet e tjera.
  Posted Dec 21, 2016, 9:42 AM by Jonida Shehu
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »