Kreu

Master i Shkencave në Teknologi Informacioni - Viti 2

Semestri i Dimrit 2016/2017

Kjo lëndë synon të njohë studentët me principet e testimit dhe mirëmbajtjes të softuerit. Paralelisht ilustrohet roli i këtyre dy proceseve në ciklin jetësor të inxhinierimit të softuare. Lënda përbëhet nga tri shtylla kryesore: njohuri bazë mbi mirëmbajtjen dhe testimin e softuarit, automatizimi i testimit të softuerit dhe teknika të vlerësimit me përdorues (user evaluation). Studentët angazhohen nëpërmjet projekteve të kursit në hulumtimin e çështjeve të hapura kërkimore në lidhje me mirëmbajtjen dhe testimin e tipeve specifikë të softuare.

Përgjegjës i Lëndës


Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [MTS1617]
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.


Google Classroom

Për dorëzimin e detyrave të ndryshme gjatë semestrit do të përdoret Google Classroom. Mund të më kontaktoni për t'ju dërguar ftesën përkatëse.

Vlerësimi

Kjo lëndë ka një skemë vlerësimi të vazhduar dhe nuk përfshin provim përfundimtar përveç ndonjë kontrolli të mundshëm për diferencim note.

Pjesëmarrja aktive            10%
Fleta ushtrimesh               40%
Projekt kursi                     25%
Literature survey               25%

Për t'u konsideruar kalues në këtë lëndë, studentët duhet të zhvillojnë projektin e kursit si dhe të mbledhin të paktën 20 pikë në fletat e ushtrimeve.

Projekti

Qëllimi i projektit të kursit është aplikimi i teknikave të mëposhtme të testimit mbi një produkt softuerik:
  • Automatizimi testimit të softuerit
  • Vlerësimi (testimi) i përdorueshmërisë 
Referenca dhe Literaturë

Software Testing and Quality Assurance - Theory and Practice, K. Naik and P. Tripathy, Willey 2008
The Art of Software Testing (third edition), G. J. Myers, C. Sandler and T. Badgett, Willey 2012
Fundamentals of Software Testing, B. Homes, Willey 2012