Kreu


Semestri i Dimrit 2017/2018

Kjo lëndë synon të aftësojë studentët në lidhje me sistemet e informacionit dhe analizën e tyre nisur nga një këndvështrim biznesi. Në fund të kësaj lënde studentët duhet të jenë të aftë të identifikojnë proceset e ndryshme të biznesit që shoqërojnë një organizatë ose firmë, të propozojnë rrjedha alternative duke përdorur sisteme konkrete informacioni si dhe të planifikojnë dhe modelojnë në detaj zgjidhjen për këto të fundit. Analiza e sistemeve të informacionit do të zhvillohet duke përdorur metodologjinë e orientuar ndaj objekteve. Kursi përfshin një projekt semestral në mënyrë që konceptet dhe teknikat e trajtuara të eksperimentohen në një situatë konkrete të simuluar.

Përgjegjës i Lëndës


Kontakti

Ju lutem përfshini në subjektin e email-it frazën [ASI1718]
Email-et që nuk përmbajnë këtë subjekt nuk do të marrin përgjigje.


Google Classroom

Për dorëzimin e detyrave të ndryshme gjatë semestrit do të përdoret Google Classroom. Mund të më kontaktoni për t'ju dërguar kodin e klasës.

Vlerësimi

Pjesëmarrja Aktive              10%
Projekti i Kursit                   50%
Kontrolli Përfundimtar         40%

Referenca dhe Literaturë

Foundamentals of business process management, M. Dumas, Springer 2013
Object-oriented software engineering (3rd edition), B. Bruegge and A. Dutoit, Prentice Hall 2010
System analysis and design (5th edition), A. Dennis, B.Wixom and R. Roth, Wiley 2012
"BPMN-based specification of task descriptions: approach and lessons learnt.", de la Vara, Jose Luis, and Juan Sánchez.  Requirements Engineering: Foundation for Software Quality. Springer Berlin Heidelberg, 2009. 124-138.
Basics of research paper writing and publishing, M. Derntl, 2011
What is a survey paper?, J. Wong, 2009