Strukturë të dhënash nen C

Lënda mëson programimin në C për programuesit e rinj. Shpjegohen koncepte të programimit si ciklet, strukturat për ruajtjen e të dhënave, emertesat e lejuara etj. Për të ndjekur këtë kurs, studentët preferohen, por jo domosdoshmerisht, të kenë njohuri të mëparshme të koncepteve të programimit.
Lënda fokusohet në programimin korrekt në C duke mësuar teknikat e programimit të strukturuar dhe ndërtimin e një programi të saktë.

    Organizmi

Gjuha C
    Semestri i pare
    2 leksione, 1 seminar, 1 laborator
Struktura të dhënash
    Semestri i dyte
    2 leksione, 2 seminar, 1 laborator

  Gjuha C   

  Ambienti

  Seritë

  Vektorët

     Njëdimensionale

     Dydimensionale (matrica)

  String

  Strukturat

  Strukturë të dhënash

   Rekursioni
   Skedarët
   Listat
   Stivat
   Rradhët
   Pemët