Strukturë të dhënash nen C

Lenda meson programimin ne C per programuesit e rinj. Shpjegohen koncepte te programimit si ciklet, strukturat per ruajtjen e te dhenave, emertesat e lejuara etj. Per te ndjekur kete kurs, studentet preferohen, por jo domosdoshmerisht, te kene njohuri te meparshme te koncepteve te programimit.
Lenda fokusohet ne programimin korrekt ne C duke mesuar teknikat e programimit te strukturuar dhe ndertimin e nje programi te sakte.

    Organizmi

Gjuha C
    Semestri i pare
    2 leksione, 1 seminar, 1 laborator
Struktura te dhenash
    Semestri i dyte
    2 leksione, 2 seminar, 1 laborator

  Gjuha C   

  Ambienti

  Serite

  Vektoret

     Njedimensionale

     Dydimensionale (matrica)

  String

  Strukturat

  Strukture te dhenash

   Listat
   Stivat
   Rradhet
   Pemet