Faqe e parë

Drejtues Lënde:  Prof. Assoc. Dr. Endrit XHINA, MSc. Jonida SHEHU
Programi mësimor2 orë leksion/javë, 2 orë seminar/javë
Programi studimitBachelor TIK [Viti 3]

Lënda jep njohuritë bazë për ndërtimin e aplikacioneve web duke u bazuar mbi teknologjitë dotNet.
Në fund të këtij kursi studentët do të njohin platformat ASP.NET(C#), SQL Server dhe do të jenë të 
aftë të krijojnë aplikacione interaktive web. Nëpërmjet zhvillimit të një software në këtë lëndë 
si projekt kursi, synohet që studentët të përftojnë aftësi të punës zhvilluese në grup dhe të zbatojnë 
konkretisht njohuritë e trajtuara gjatë zhvillimit të lëndës.


Literatura
1.Web Applications Development with Microsoft® .NET Framework 4 Tony Northrup Mike Snell
2. Beginning ASP.NET 4.5.1 in C# and VB, Imar Spaanjaars