Home

Lënda përbëhet nga cikli i leksioneve dhe ushtrimeve që njohin studentin me mënyrat e zhvilluara deri sot për zgjidhjen e problemeve tipike kompjutacionale dhe konceptet e grafeve dhe problemeve të lidhura me to.
Subpages (2): Leksionet Ushtrimet